Reklama
A A A

ASYMETRIA KLATKI PIERSIOWEJ

Asymetria klatki piersiowej różni się od uprzednio opisanych zmian (znie­kształcenia klatki piersiowej) tym, że polega jedynie na różnicy w pojem­ności obu stron klatki piersiowej, co ustala się oglądaniem lub przez pomiar. Normalnie lewa połowa klatki piersiowej jest mniejsza niż prawa. Emphysema pulmonum vicarium (rozedma płuc zastępcza). Cechy. Strona zdrowa wygląda na znacznie pojemniejszą niż strona chora, która może być częściowo zapadnięta i nieruchoma. Obecność choroby jednego płuca; wzmożone ruchy od­dechowe zdrowej strony klatki piersiowej; po stronie zdrowej odgłos opu-kowy nadmiernie jawny i szorstki szmer oddechowy,- przemieszczenie serca ku cf-onie chorej. Pleuritis exsudativa (wysiękowe zapalenie opłucnej). Cechy. W dużych wy­siękach, zwłaszcza u osobników młodych, objętość chorej strony ulega zwięk­szeniu z jednoczesnym zmniejszeniem ruchomości i przytłumieniem odgłosu opukowego. U osób starszych, u których klatka piersiowa jest bardziej sztyw­na, uwydatnienie chorej strony może ograniczać się do przestrzeni między­żebrowych. Empyema pleurae (ropne zapalenie opłucnej). Cechy. Wypuklenie chorej strony jest większe niż w zapaleniu opłucnej z wysiękiem, U dzieci objaw ten może być wyraźny. Pneumonia crouposa seu fibrinosa (zapalenie płuc płatowe, czyli włókni-kowe). Cechy. Chora strona może być obszerniejsza. Pomiar może wykazywać wyraźny wzrost objętości tej strony, rzadko jednak więcej niż o 1 do 1,5 cm. Pneumothorax spontaneus (odma opłucnej samorodna). Cechy. U osób mło­dych następstwem dużej samorodnej odmy opłucnej jest jednostronne zwięk­szenie objętości klatki piersiowej, połączone ze zmniejszeniem ruchomości oraz z odgłosem opukowym nadmiernie jawnym. Sztywność ścian klatki pier­siowej u starszych pacjentów zwykle zapobiega takim objawom nadmiernego napełnienia powietrzem, ale jednak i tu bywa widoczne wypuklenie przestrze­ni międzyżebrowych po chorej stronie. Hemiplegia (porażenie połowicze). Cechy. Przy normalnym oddychaniu pora­żona strona klatki piersiowej jest obszerniejsza niż strona nieporażona, ale przy głębokim oddychaniu strona nieporażona wykazuje obszerniejsze. ruchy oddechowe niż strona porażona. Atelectasis pulmonum massiva (rozległa niedodma płuc). Cechy. Ściana klatki piersiowej po stronie chorej wygląda na zwiotczałą, jej przestrzenie międzyżebrowe są zwężone i zapadnięte, a jej ruchy oddechowe ulegają zmniejszeniu lub nie pojawiają się. Całość objawów fizycznych wskazuje, że serce, śródpiersie i przepona ulegają przemieszczeniu ku chorej stronie i że drugie płuco jest nadmiernie rozciągnięte. Mniej częste przyczyny. Znaczne powiększenie śledziony (wypuklenie lewej dolnej części klatki piersiowej); znacznego stopnia powiększenie wątroby (wy­puklenie prawej dolnej części klatki piersiowej); wybroczyna śródpłucna; mięsak płuca; rak płuca (niedodma); jednostronna rozedma oboczna; duży guz wewnątrz klatki piersiowej (cystis dermoidalis; neurofibroma).