Reklama
A A A

BÓL GRZBIETU POCHODZENIA TRZEWNEGO

Wrzód trawienny (ulcus pepticum). Cechy. Ból promieniuje z nadbrzusza do pleców. W przypadku przewlekłej perforacji tylnej ściany żołądka często stwierdza się promieniowanie bólu do środkowego i dolnego piersiowego odcinka kręgosłupa (Th5 do Thln). Ból może mieć charakter przeszywający lub może rozprzestrzeniać się w lewo. Rak trzustki (carcinoma pancreatis). Cechy. Ból, towarzyszący rakowi gło­wy trzustki, jest zwykle bólem stałym, o skłonności do promieniowania do prawego nadbrzusza i do pleców, natomiast ból w raku ogona trzustki promie­niuje do lewego podżebrza i do lewej połowy klatki piersiowej. Rak trzonu trzustki przebiega z bólami odczuwanymi w nadbrzuszu i często przechodzą­cymi ku tyłowi, do grzbietu i łopatki. Dolegliwości często nasilają się w pozy­cji leżącej, zwłaszcza w nocy, podczas gdy pozycja siedząca lub pochylenie do przodu przynosi ulgę. Tętniak części zstępującej tętnicy głównej piersiowej (aneurysma partis descendentis aortae thoracalis). Cechy. Ból grzbietu (odcinka piersiowego) jest często jedynym objawem choroby. Może to być tępe pobolewanie lub ostry, strzelający ból o typie newralgii, jest on ściśle zlokalizowany w jed­nym punkcie albo promieniuje wokół ciała i wzdłuż lewej ręki. Początkowo dolegliwości mają charakter nieokreślony, są uzależnione od ucisku na narządy klatki piersiowej (na przełyk, przewód pier­siowy, nerwy rdzeniowe, kręgi), później stwierdza się obecność tętniącego guza, zwykle w lewej części okolicy międzyłopatkowej wzdłuż kręgosłupa. Badaniem radiologicznym stwierdza się zaokrąglony tętniący twór w prze­biegu tętnicy głównej piersiowej i nadżarcie trzonów kręgów. Tętniak rozdzielający tętnicy głównej (aneurysma dissecans aortae). Cechy. Ból jest wynikiem rozwarstwiania ściany aorty, ma bardzo znaczne nasilenie, promieniuje z wnętrza klatki piersiowej do przodu lub tyłu, w dół grzbietu, a nawet do ud lub w górę do karku. Guzy zaotrzewnowe (mięsak limfatyczny, ziarnica złośliwa, przerzuty raka, schorzenia węzłów chłonnych, tętniak tętnicy głównej brzusznej, krwotok do przestrzeni zaotrzewnowej). Cechy. Występuje stały, o różnym nasileniu, drążący ból, umiejscowiony w okolicy piersiowo-lędźwiowej grzbietu. Obecność czynnika etiologicznego wraz z typowymi dla niego objawami podmiotowymi i przedmiotowymi. Badanie radiologiczne. Ostre zapalenie trzustki (pancreatitis acuta). Cechy. Gwałtowny, ostro rozpoczynający się ból w okolicy lędźwiowej jest czasem objawem towarzy­szącym typowemu dla tego schorzenia bólowi w nadbrzuszu i w lewej oko­licy brzucha. Zakażenia górnych dróg moczowych (zapalenie miedniczek nerkowych, za­palenie miedniczek nerkowych i nerek, roponercze). Cechy. Stały tępy ból lub uczucie niejasnej dolegliwości rozpoczyna się w okolicy przykręgosłupowej na wysokości dolnych kręgów piersiowych i kręgów lędźwiowych lub w kącie żebrowo-kręgosłupowym po zajętej stronie, a następnie rozprzestrze­nia się ku dołowi do przodu, lub promieniuje do zewnętrznych narządów płciowych. Dreszcze, gorączka, brak łaknienia, mdłości, wymioty. Częste, silne parcie na mocz i pieczenie przy oddawaniu moczu. Badanie ogólne moczu (ropomocz, białkomocz, krwiomocz, bakteriomocz). Upośledze­nie czynności nerek (zapalenie miedniczek nerkowych i nerek, roponercze). Pielografia. Choroby okrężnicy i odbytnicy (rak, zaklinowanie kału, zaparcie, owrzo­dzenia). Cechy. Występuje stały, tępy ból w dolnym odcinku grzbietu, zmie­niający swój charakter przy defekacji lub oddawaniu wiatrów. Objawy choroby zasadniczej. Badanie palpacyjne lub wzier­nikowanie odbytnicy. Badanie radiologiczne. Mniej częste przyczyny. Choroby tylnych lub bocznych części płuc lub opłucnej, jak zapalenie płuc, zapalenie opłucnej, zator lub zawał płuca (ostry, kłujący ból w klatce piersiowej nasilający się przy kaszlu i oddychaniu); choroby śródpiersia, jak mięsak limfatyczny i inne nowotwory dużych roz­miarów (stały, umiejscowiony, nękający bói o różnym nasileniu w okolicy klatki piersiowej); schorzenia przełyku — zapalenie przełyku, wrzód trawien­ny, skurcz wpustu, rak (łagodny ból w okolicy zamostkowej, w nadbrzuszu i w dolnej części piersiowego odcinka grzbietu, zaostrzający się przy poły­kaniu); przepuklina rozworu przeponowego (w pozycji leżącej bóle grzbietu, okolicy zamostkowej i nadbrzusza); torbiel trzustki; martwica trzustki; cho­roby wątroby i pęcherzyka żółciowego, np. zapalenie pęcherzyka, kamica żółciowa, rak, ropniak, zapalenie wątroby, ropień podprzeponowy (ból grzbietu, zwłaszcza promieniujący do okolicy prawego barku i dolnego kąta łopatki); skurcz odźwiernika; rak żołądka; zapalenie położonego zakątniczo wyrostka robaczkowego (ból w linii środkowej okolicy lędźwiowej lub nieco na prawo od tej linii; objawy „ostrego brzucha"); guzy jelita cienkiego (tępe pobolewanie, czasami promieniujące do grzbietu); guzy nerek; ropień nerki; gruźlica nerki; tętniak tętnicy nerkowej; niedrożność dróg moczowych; zapa­lenie gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych (ból w okolicy krzyżo­wej); choroby macicy i przydatków, jak guzy i torbiele jajników, zakażenia, tyłozgięcie lub tyłopochylenie macicy (stały, tępy ból lub pobolewanie w oko­licy lędźwiowo-krzyżowej).