A A A

BÓL SUTKA

Ciąża, zarówno wewnątrzmaciczna, jak i pozamaciczna, jest zwykle przy­czyną bólu i tkliwości sutków oraz pewnego ich obrzmienia; objawy te wy­stępują wcześnie. Podczas menstruacji zdarzają się bóle i tkliwość sutków. W czasie leczenia estrogenami często występuje tkliwość i bolesność sutków. Uraz stanowi widomą przyczynę bólu. Mastodynia (newralgia sutka). Cechy. Ból łączy się z nawrażliwością skóry i znaczną przeczulicą gruczołu, jednak nie udaje się wykryć zmian organicz­nych. Objaw ten występuje najczęściej u młodych niezamężnych kobiet. Mastitis acuta (ostre zapalenie sutka). Cechy. Początkowo pojawia się uczu­cie ciężaru w chorym sutku. Później występują bóle, niekiedy bardzo ostre. Występowanie zwykle w czasie laktacji; dreszcze i go­rączka; wzmożone ucieplenie; zaczerwienienie i obrzmienie gruczołu. Mastitis abscedens (zapalenie sutka z wytworzeniem ropnia). Cechy. Miejs­cowe objawy ostrego zapalenia sutka zwykle bardzo się nasilają w miarę powstawania ognisk ropnych, które niekiedy zlewają się ze sobą. W końcu powstaje czasem ropień, który może przebijać się. W wywiadzie — poprzedzające ostre zapalenie sutka; obrzmienie, obrzęk, nadmierne ucieplenie, zaczerwienienie, chełbotanie; po­większenie węzłów chłonnych szyjnych i pachowych; niekiedy z brodawki sutkowej wydziela się ropa; nacięcie (ropa). Mastitis cystica chronica (przewlekłe torbielowate zapalenie sutka; mastitis interstitialis chronica; morbus Schimmelbuschi). Cechy. Niekiedy niewielka bolesność oraz ból w rozlanie guzkowatej lub grudkowatej piersi; czasem wy­stępuje tylko pojedyncza grudka. Ból, pobolewanie i tkliwość mogą nasilać się tuż przed lub w czasie menstruacji. Carcinoma mammae (rak sutka). Cechy. W początkowym okresie choroby nie ma bólu, ale w końcowym występują ostre bóle wskutek zajęcia nerwów okolicy pachowej. Bóle takie mają charakter rwący i newralgiczny, ale nie zmieniają się przy ruchach. Mamilitis (pękanie brodawek sutkowych). Cechy. Karmienie powoduje ból. Przekrwienie sutków. Cechy. W czasie laktacji zawsze jeden segment sutka może ulegać zmianom, stawać się spoistym i nieco bolesnym bez innych ob­jawów zapalenia. Objaw ten zwykle ustępuje samoistnie, ale niekiedy kończy się zropieniem. Obrzmiały twardy segment piersi; laktacja; początkowo brak objawów zapalenia, ale w późniejszym okresie możliwe zropienie. Hysteria. Cechy. Niekiedy skargi na ból sutka, częściej lewego, połączony z przeczulicą. W rzeczywistości jest to odmiana mastodynii. Mniej częste przyczyny. Mięsak sutka; gruźlica sutka (niewielki ból); lakta­cja; wystąpienie pokwitania; zapalenie brodawki sutkowej; podostre zapale­nie sutka; galactocoele (czasem niewielki ból); choroby serca; niestrawność; ucisk odzieży lub innych przedmiotów; empyema necessitatis (w okolicy sut­ka); przewlekłe zapalenie sutka; gruczolak (niekiedy bolesny); choroba Pa-geta (sutka); martwica tkanki tłuszczowej sutka.