Reklama
A A A

BÓL W JEDNYM LUB W OBU PODUDZIACH

Abscessus cruris. Cechy. Stwierdza się silny, pulsujący, miejscowy ból. Podniesienie miejscowej temperatury, obrzmienie, zaczer­wienienie, tkliwość; stwardnienie; chelbotanie; gorączka; aspiracja treści (ropa). Phlebitis acuta. Cechy. Stwierdza się ból i tkliwość wzdłuż przebiegu żyły. Żyły są wyczuwalne jako stwardniałe guzowate powrózki; obrzmienie podudzia; gorączka; niekiedy plamiste przebarwienia skóry; cza­sem żylakowatość. Varices cruris. Cechy. Uporczywy ból i uczucie ciężkości pojawiają się często w zajętym podudziu. Jeśli stan zapalny umiejscowi się w żyłach, ból staje się ostry. Zapalenie zakrzepowe żył wywołuje większą obolałość niż ból. Główne objawy. Obecność wydłużonych, rozszerzonych, przebiegających wężykowato żył; obrzęk, szczególnie pod koniec dnia. Fractura tibiae sive fibulae (albo obu kości razem). Cechy. Stwierdza się zlokalizowany ból i tkliwość, zwiększające się podczas ruchu lub przy ucisku. W wywiadzie — uraz, po którym bezpośrednio powstaje utrata czynności; obrzmienie, nieprawidłowa ruchomość, trzeszczenie, znie­kształcenie (brak w złamaniu kości strzałkowej, obecne w złamaniu kości piszczelowej i najbardziej zaznaczone w złamaniu obu kości); zmiany w obra­zie radiologicznym. Arteriosclerosis obliterans. Cechy. Powstaje nagły, silny ból podczas cho­dzenia, znikający w spoczynku (chromanie przerywane). Umiejscawia się on w jednej lub obu kończynach, zwykle w mięśniach łydek. Intensywność bólu może być trudna do zniesienia. Wiek chorych ponad 40 lat; osłabienie mięśni lub zupełny bezwład po wysiłku; uczucie drętwienia i mrowienia; brak tętnienia w tętni­cach stóp; naczynia zmienione miażdżycowo; zastój pochodzenia naczynio-ruchowego; niekiedy mdokimia (robaczkowate skurcze poszczególnych pęcz­ków mięśniowych bez ruchu danej części); skłonność do wytwarzania suchej zgorzeli palców lub stóp. Thromboangiilis obliterans (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń). Cechy. Przy chodzeniu pojawia się nieznośny ból w łydce, okolicy skoku lub w śród­stopiu (chromanie przerywane). „Ból spoczynkowy" powstający na tle zapale­nia zakrzepowego i owrzodzenia jest palący lub tępy i stały. „Ból spoczyn­kowy" na tle zapalenia nerwu z niedotlenienia jest napadowy i przeszywa­jący. Główne objawy. Występowanie między 20 a 40 rokiem życia, szczególnie u Żydów; uczucie drętwienia i zimna w stopach ze zbieleniem przy niedosta­tecznym ogrzaniu; napady wędrującego, powierzchownego zapalenia żył; brak tętnienia tętnic stopy; w okresie późniejszym (po kilku miesiącach lub latach) zaczerwienienie palców przy zwieszaniu stopy w dół; owrzodzenie palców z dokuczliwym bólem; zgorzel wilgotna (zgorzel przedstarcza). Ischias. Cechy. Ciężki newralgiczny ból może promieniować w dół tylnej powierzchni uda i zewnętrznej powierzchni podudzia do stopy, rozprzestrze­niając się nad całym obszarem, zaopatrywanym przez nerw. Nocne kurcze podudzi. Cechy. Silne kurcze w łydkach mogą budzić pa­cjenta. Brak objawów schorzenia naczyń. Pes planus (płaskostopie). Cechy. Podczas chodzenia ból może się rozprze­strzeniać ze stopy na podudzie lub nawet na udo. Główne objawy. Zniekształcenie stopy; obniżenie łuku przyśrodkowego; charakterystyczny sztywny chód; męczenie się i ból podczas chodzenia; ba­danie odcisku stopy (badanie śladu na papierze pokrytym tuszem do pie­czątek). Lymphangiitis. Cechy. Ból może się umiejscawiać wzdłuż przebiegu naczyń chłonnych podudzia. W wywiadzie — infekcja i jej objawy stwierdzane bada­niem; dreszcze; gorączka; pojawienie się czerwonych pręg wzdłuż naczyń chłonnych; powiększenie węzłów chłonnych; obrzmienie. Polyneuritis (zapalenie wielonerwowe o różnej etiologii). Cechy. Objawy czuciowe są bardzo zmienne. W pewnych przypadkach stwierdza się tylko drętwienie i mrowienie, bez dużego bólu. Niekiedy pojawia się silny, piekący i drążący ból podudzi i ramion, pnie nerwowe są wrażliwe na dotyk, mięśnie bolesne przy obmacywaniu. Ból jest najsilniejszy w zapaleniu wielonerwo-wym na tle alkoholizmu, jak również może być intensywny w przypadkach zapalenia na tle cukrzycy. Osteoperiostitis tibiae. Cechy. Stwierdza się zlokalizowany, dokuczliwy ból, pogłębiający się w nocy i nasilający się przy ucisku. Czasem gorączka; obrzmienie; zaczerwienienie, zwiększenie miejscowej temperatury, ból; nadmierna tkliwość zajętej okolicy; niekiedy wrzecionowate obrzmienie; zmiany w obrazie radiologicznym; nacięcie (ropa). Tuberculosis ossium. Cechy. Pojawia się nieokreślone pobolewanie lub drą­żący nieostry ból. Powstaje miejscowa tkliwość na obmacywanie. Kość piszczelowa jest zajęta tuż poniżej kolana. Powiększenie zajętej części; obecność współistniejącej gruźlicy; zmiany w obrazie radiologicznym. Sarcoma tibiae sive fibulae. Cechy. Zwykle występuje ból głęboko umiej­scowiony, tępy, drążący. Postępujące powiększenie kości poniżej kolana, które może trzeszczeć; zmiany w obrazie radiologicznym; biopsja. Myelitis transversa acuta. Cechy. We wczesnych okresach mogą pojawiać się bóle i kurcze w podudziach i udach, czasem o charakterze ciężkim z po­wodu odruchowego skurczu (skurcz zginaczy lub prostowników). Tabes dorsalis (wiąd rdzenia). Cechy. Zwykle powstają w podudziach okre­sowe bóle przeszywające; są one zwykle ostre, napadowe, intensywne i nie­dokładnie zlokalizowane, chociaż mają skłonność do umiejscawiania się w polu unerwienia gałązki grzbietowej. Występują zwykle w nieregularnych odstępach czasu, trwają tylko sekundę lub dwie i wędrują z miejsca na miej­sce. Przedstawiają one jeden z charakterystycznych objawów początkowych i gdy przebiegają w sposób typowy, są patognomoniczne. Często są one opi­sywane jako bóle rozmieszczone wysepkowato. Ruptura musculi plantaris. Cechy. Pojawia się nagły ból w środkowej części łydki po wysiłku. Mniej częste przyczyny. Leucaemia; ataxia hereditaria Friedreichi; aneurys-ma arteriae popliteae; poliomyelitis anterior acuta; meningitis cerebrospinalis; encephalitis lethargica; neuralgia cruris anterior; thrombosis arteriae üiacae; embolia sive thrombosis aortae; aneurysma dissecans aortae; morbus Osgood-Schlatteri; anaemia drepanocytica; cystis aneurysmatica tibiae; osteoma osteo­genes tibiae; osteoma periostalis tibiae; sarcoma Ewingi; adamantinoma tibiae; myositis suppurativa acuta; myositis parasitica; fibrodystrophia muscularis; dysplasia fibrosa tibiae sive fibulae; fibroma nonosteogenes tibiae sive fibu­lae; pernio (acutum et chronicum); Polyarteriitis nodosa; haemorrhagia sub-periostalis (trauma, haemophilia, scorbutus); osteomyelitis chronica sclero­tisans Garró; osteomyelitis tibiae; infectio mycotica tibiae et fibulae; chondro­sarcoma tibiae; chondroblastoma tibiae; tumor gigantocellulare benignum tibiae (osteoclastoma); anxietas tibiarum; schorzenia odbytnicy, pęcherza mo­czowego, gruczołu krokowego, macicy; pęknięcie głębokich żylaków; zespół piszczelowy przedni; nałożenie szyny na podudzie.