Reklama
A A A

BÓL W OKOLICY BIODROWEJ I PACHWINOWEJ

Appendicitis acuta (ostre zapalenie wyrostka robaczkowego). Cechy. Po­czątkowo ból dotyczy okolicy pępka, nadbrzusza lub jest rozlany. We wczes­nym okresie choroby ból ma charakter kolki, a później staje się ciągły i zwykle lokalizuje się w punkcie McBurneya; punkt ten znajduje się w ze­wnętrznej V3 części linii łączącej pępek z prawym górnym przednim kolcem kości biodrowej. Niekiedy — jednak bardzo rzadko — ból może umiejscawiać się w lewym dole biodrowym. Ból może promieniować do prawego uda oraz jądra. Wraz z pojawieniem się zgorzeli względnie ropienia ból może zupełnie znikać. Jeśli tworzy się ropień, czasem utrzymuje się tępy ból. Ból (jak opisano wyżej); mdłości i wymioty, zawsze poja­wiające się po bólu, a nigdy nie poprzedzające go; umiarkowana gorączka; zaparcie; napięcie prawego mięśnia prostego brzucha; bolesność przy głębo­kiej palpacji w punkcie McBurneya; powierzchowna tkliwość okolicy pra­wego dołu biodrowego; prawa kończyna dolna w półzgięciu; niekiedy parcie na mocz i częstomocz; leukocytoza obojętnochłonna ; czasem wyczuwa się przez powłoki lub przez odbytnicę bolesny twór guzowaty (ro­pień); wzdęcie; zapaść, rozlana tkliwość palpacyjna (peritonitis diffusa). Appendicitis chronica (przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego). Cechy. W wywiadzie nieokreślone bóle w jamie brzusznej, występujące w na­wracających napadach o cechach ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego o różnym nasileniu (niektórzy wątpią w istnienie appendicitis chronica jako odrębnej jednostki chorobowej). Nieregularne objawy brzuszne (brak apetytu, zaburzenia trawienia, zaparcia, często napady kolki, biegunka i wzdęcia); w czasie za­ostrzeń bolesność w punkcie McBurneya; badanie radiologiczne. Salpingitis acuta (salpingo-oophoritis). Cechy. W chorobie tej występuje ostry ból o charakterze napadowym i przeszywającym, w jednym lub w obu dołach biodrowych lub w podbrzuszu; ból ten może promieniować do uda zajmuje większą przestrzeń niż ból w zapaleniu wyrostka robaczkowego. Główne objawy. Upławy; tkliwość w okolicy jednego lub obu jajowodów względnie w nadbrzuszu; nadmierne napięcie mięśni brzucha; gorączka; leuko­cytoza; przy badaniu dwuręcznym bolesność i obecność oporu po jednej stro­nie lub poza macicą; niekiedy w rozmazie z pochwy dwoinki Neissera. Salpingo-oophoritis chronica (przewlekłe zapalenie jajowodów i jajników; pyosalpinx; salpingitis chronica; pelveoperitonitis chronica). Cechy. Od czasu do czasu napady bólów kurczowych w dolnych częściach brzucha, często wyraźniejsze w jednym lub w drugim dole biodrowym. W okresie między zaostrzeniami bywa tępy, gniotący ból, nasilający się przy chodzeniu, wstrzą­saniu lub przy napinaniu powłok. Leukorrhoea; dysmenorrhoea; menorrhagia; sterilitas; bóle w okolicy krzyżowej; dysuria; dyschesia; obecność bolesnego oporu za- lub obok macicy. Ureterolithiasis (kamica moczowodowa). Cechy. Wklinowany kamień może przyczyniać się do występowania niewielkich bólów. Czasem jednak powo­duje on ostrą kolkę moczowodowa z bólem promieniującym do dołu biodro­wego, a często do jądra. Objawy ze strony dróg moczowych (częstomocz, ból, krwio­mocz); choroba przebiega bez gorączki oraz bez napięcia mięśni nad bolesną okolicą; w wywiadzie napady sugerujące kolkę nerkową; cewnikowanie moczowodu; badanie radiologiczne. Diverticulitis intestinalis (zapalenie uchyłka jelitowego). Cechy. Zapalenie błony śluzowej uchyłka często przejawia się stałymi dolegliwościami w zakre­sie dolnych części jamy brzusznej lub bólem w prawym czy lewym kwadran-cie brzucha; ból taki zwykle ustępuje po wypróżnieniu lub wlewie czyszczącym doodbytniczym. Jeśli zakażenie rozprzestrzenia się, ból ulega wzmożeniu. W ra­zie perforacji ból oraz tkliwość zajmuje ściśle odgraniczoną przestrzeń; poja­wiają się także objawy zapalenia otrzewnej, co w przypadku drążącego zapale­nia uchyłka esicy daje obraz, który opisywano jako lewostronne zapalenie wy­rostka robaczkowego. Przewlekłe zapalenie uchyłka esicy z następowym upo­śledzeniem drożności jelita prowadzi do okresowych bólów kurczowych w le­wym dolnym kwadrancie brzucha lub w linii środkowej ciała przedniej poni­żej pępka. Występowanie u osób w średnim wieku lub później (zwłasz­cza u zażywnych mężczyzn z przewlekłym zaparciem i zapaleniem okrężnicy); diverticulitis acuta — tkliwość i napięcie powłok w lewym dolnym kwadran­cie (z wyczuwalnym oporem lub bez), gorączka, leukocytoza; częste moczenie; ból w lewym dole biodrowym przy badaniu per rectum, niekiedy przy badaniu per rectum wyczuwalny guz; diverticulitis chronica — przewlekłe zaparcie z napadami biegunki; okresowe zaostrzanie się bólu, tkliwość palpacyjna, na­pięcie powłok, gorączka, zatrzymanie gazów oraz ropa w moczu lub w kale; wziernikowanie esicy; badanie radiologiczne. Colon irritabile (nadmierna pobudliwość jelita grubego; colon spasticum; colitis adaptativa; colitis mucosa). Cechy. Od czasu do czasu występują ostre kurcze o charakterze kolki względnie występuje ciągły ból (lub okresowy) w lewym dolnym kwadrancie brzucha lub w podbrzuszu. Napady kolki trwają zwykie przez kilka sekund lub minut. Pyelitis acuta (ostre zapalenie miedniczek nerkowych). Cechy. Ból może promieniować do dołów biodrowych (zwłaszcza w prawostronnym zapaleniu miedniczki nerkowej) raczej niż do tyłu i do lędźwi, pozorując zapalenie wy­rostka. Główne objawy. Dreszcz wstępny; gorączka (39,5°C lub więcej); ból przy oddawaniu moczu; tkliwość przy palpacji okolicy lędźwiowej; brak tkliwości w zakresie jamy brzusznej oraz napięcie powłok; ropomocz i bakteriomocz. Torsio cystis ovarii (skręcenie szypuły torbieli jajnika). Cechy. Występuje ostry ból w dole biodrowym lub w okolicy dolnej części jamy brzusznej. Niekiedy w wywiadzie guz miednicy; wymioty (równocześ­nie z bólem); wstrząs lub zapaść; napięcie powłok brzusznych; obecność rozla­nego tkliwego oporu w dolnej okolicy brzucha; objawy gromadzenia się płynu w otrzewnej. Carcinoma coli (rak okrężnicy; sigmae seu coeci). Cechy. Uszkodzenie bliższej części okrężnicy może powodować stały ból w prawym dolnym kwa­drancie brzucha lub w okolicy pępka. W upośledzeniu drożności obwodowej części okrężnicy często występuje okresowy ból kurczowy w lewym dolnym kwadrancie lub w linii środkowej ciała przedniej poniżej pępka. Niestety — jak to powszechnie wiadomo — guzy okrężnicy we wczesnym okresie choroby przebiegają bezobjawowo. Występowanie u osób w późniejszym okresie średniego wieku. W razie zajęcia bliższej części okrężnicy: umiarkowana biegunka, uta­jone krwawienia, niedokrwistość z niedoboru żelaza, czasem gorączka, nie­kiedy wyczuwalny palpacyjnie opór w prawym dolnvm kwadrancie brzucha. Jeśli guz sadowi się w dalszej części okrężnicy: narastające zaparcie ze stale powtarzającym się uczuciem potrzeby oddania stolca oraz bolesne parcie na stolec; w odchodach krew lub śluz; czasem wyczuwalny guz; badanie per rectum, wziernikowanie esicy. Utrata wagi; badanie radiologiczne; objawy przerzutów nowotworowych; badanie cytologiczne. Zaklinowanie kału. Cechy. Zwykle nie występuje znaczny ból, ale niekiedy pojawia się ból wskutek zamknięcia światła i rozciągnięcia jelita. Ból ustępuje po odejściu gazów lub po opróżnieniu jelita kilkakrotnym czyszczącym wle­wem doodbytniczym. Niekiedy spotyka się ostre bóle w lewym dolnym kwa­drancie brzucha o charakterze kolki. Czasem występuje tkliwość palpacyjna wskutek owrzodzeń kałowych. Choroba występuje zwykle u starszych osób lub dołącza się do chorób zniedołężniających, odwodnienia, zabiegów chirurgicznych oraz podawania leczniczych środków zapierających (pochodne makowca, środki lecznicze porażające zwoje, niektóre antybiotyki itdl); przewlekłe zaparcie; wzdęcie; w esicy wyczuwa się przy palpacji masy kałowe (ucisk powoduje wgłębienie w tych masach); badanie per rectum; badanie radiologiczne. Volvulus (sigmae seu coeci). Cechy. Ból w lewym dolnym kwadrancie brzu­cha o nagłym początku i narastającej ostrości jest cechą charakterystyczną dla zawęźlenia esicy. Zawęźlenie kątnicy wykazuje podobne cechy poza bólem i tkliwością, które lokalizują się w prawym dolnym kwadrancie brzucha lub w okolicy pępka. Wymioty; zaparcie; wzdęcie brzucha; niekiedy wyczuwalne opory; miejscowa tkliwość oraz objaw Blumberga (jeśli jest zadzierzgnięcie); badanie radiologiczne. Hernia inguinalis (przepuklina pachwinowa). Cechy. Nawet niewielka prze­puklina może być przyczyną tępego, rwącego dokuczliwego bólu w dole bio­drowym i w pachwinie; niekiedy występuje uczucie ciężaru. Czasem wykry­wa się przepuklinę przypadkowo. Ostre bóle mogą występować w razie po­wstania zmian zapalnych w obrębie przepukliny, w niedrożności (uwięźnięciu) przepukliny lub zadzierzgnięciu. W razie zmian zapalnych przepuklina staje się obrzmiała, nadmiernie ucieplona i bolesna; pojawia się gorączka, a często wymioty i zaparcie. W przypadku niedrożności występuje tkliwość przepukliny przy palpacji oraz ból; objętość i konsystencja przepukliny ulega zwiększeniu, pojawia się stłumienie odgłosu opukowego oraz podobny do kolki ból, wzdęcie brzucha i zaparcie; przepuklina oddaje impuls przy kaszlu, a wymioty nie mają charakteru kałowego; zaparcie nie jest zupełne, nie ma gorączki ani miejscowego ucieplenia. Jeśli ma miejsce zadzierzgnięcie, występują objawy o cechach niedrożności jelit, z bólem skręcającym o charakterze kolki w śród-brzuszu oraz w okolicy pachwinowej, wstrząs, wymioty (przechodzące w ka­łowe), wzdęcie brzucha, bezwzględne zaparcie; przepuklina nie daje się odpro­wadzić, jest napięta, bolesna i nie oddaje impulsu przy kaszlu; wraz z wy­stąpieniem zgorzeli ból i tkliwość znikają, a przepuklina mięknie. Obecność miękkiego oporu w pachwinie; opór ten daje się zwykle odprowadzić i znika wraz z bulgotaniem; odgłos opukowy bębenkowy; przy kaszlu guz rozprężliwie wypukła się; nieprzezroczystość dla światła prze­puszczonego; badanie palpacyjne rozszerzonego pierścienia pachwinowego. Tuberculosis coeci. Cechy. W prawym dole biodrowym pojawia się uczucie tępego bólu oraz napady bólu o charakterze kolki; cały obraz niekiedy pozo­ruje raka kątnicy lub przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego. Graviditas extrauterina rupta (pęknięta ciąża pozamaciczna). Cechy. Nagle występuje ostry przeszywający ból, który najpierw pojawia się w miednicy, później ulegając uogólnieniu. Ból jest często najbardziej nasilony w prawym dolnym kwadrancie bez względu na to, który jajowód uległ pęknięciu. W miarę zbierania się krwi w jamie otrzewnej czasem pojawia się podraż­nienie otrzewnej z bólem ewentualnie promieniującym do barku lub z bólem w klatce piersiowej przy głębokim oddychaniu. Wypadnięcie krwawienia miesięcznego lub nienormalne krwawienie poprzedzające; brak gorączki; wstrząs lub obraz podobny do wstrząsu z przyspieszeniem czynności serca, bladością powłok, ziębnięciem poceniem się; krwawienie lub plamienie z dróg rodnych; prostracja; nad­mierne napięcie powłok brzusznych, niekiedy objaw Cullena. Wtórne objawy ciąży, jak np. powiększenie sutków, powiększenie macicy, rozpulchnienie szyjki; przy oburęcznym badaniu niekiedy wyczuwa się opór w przydatkach; nakłuciem próbnym stwierdza się obecność krwi w jamie Douglasa. Enteritis regionalis (morbus Crohni). Cechy. Utrzymujący się ból i miej­scowa tkliwość, a nawet przedmiotowe objawy podrażnienia otrzewnej w pra­wym dolnym kwadrancie brzucha spotyka się w ostrym zapaleniu końcowej części jelita cienkiego. W przewlekłej odmianie zapalenia jelita cienkiego ze zbliznowaeeniem oraz w ileojejunitis diffusa lub w ileocolitis ból sadowi się czasem w prawym dolnym kwadrancie brzucha, podczas gdy najczęściej występuje on w okolicy pępka. Brak apetytu; osłabienie; utrata wagi; okresowe napady biegunki ze śluzem i krwią w stolcach; gorączka zmienna; wzdęcie brzucha; niekiedy wymioty; czasem i zwykle w zakresie prawego dolnego kwadranta brzucha wyczuwa się duży opór; tkliwość przy palpacji okolicy prawego dol­nego kwadranta brzucha; czasem ropień okołoodbytniczy lub przetoka; zmiany radiologiczne (badanie jelita cienkiego; objaw sznurka). Cryptorchismus (wnętrostwo; brak zstąpienia jądra). Cechy. Jądro często ulega zmianom zapalnym, co jest przyczyną bólu w dole biodrowym. Narząd obrzmiewa i staje się bolesny przy palpacji; czasem bywa uczucie oporu w dole brzucha. Napady te najczęściej pojawiają się w okresie dojrzewania. Nieobecność jądra w mosznie; obrzmienie w okolicy pach­winowej (jeśli jądro nie znajduje się wewnątrz jamy brzusznej); brak go­rączki. Epididymitis acuta (zapalenie najądrza). Cechy. Niekiedy dokuczliwy ból o charakterze kolki pojawia się w prawym lub w lewym dole biodrowym,równocześnie występuje ból jądra. Obraz chorobowy może pozorować zapale­nie wyrostka robaczkowego; może nawet pojawiać się tkliwość w okolicy wy­rostka robaczkowego. Ustąpienie wycieku z cewki moczowej (na tle rzeżączki); obrzmienie i tkliwość najądrza przy palpacji; obrzmienie i tkliwość nasienio-wodu; obrzmienie i tkliwość odpowiedniego pęcherzyka nasiennego i gruczołu krokowego. Neuritis subcostalis. Cechy. Występuje tu charakterystyczny ból o typie „ćmienia zęba", zwykle po prawej stronie u praworęcznych osób; ból poja­wia się przy skłonach bocznych, przy ucisku na koniuszki jedenastych lub dwunastych żeber i ustępuje przy leżeniu poziomo. Należy wyłączyć choroby trzew. Ileus mechanicus regionis ileoceecalis e strangulatione (niedrożność mecha­niczna z zadzierzgnięcia w okolicy krętniczo-kątniczej; adhaesiones periappen-diculares). Cechy, "7 r" i any te przyczyniają się do powstania dolegliwości w prawej okolicy biodrowej lub do tępego ćmiącego bólu, a niekiedy nawet do ostrych bólów pozorujących ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (kolka wyrostkowa). Zwykle omawianej choroby nie rozpoznaje się przed zabiegiem operacyjnym. Zaparcie; niekiedy w wywiadzie zapalenie wyrostka ro­baczkowego z nawracającymi napadami bólowymi bez gorączki; opracowanie radiologiczne. Lymphadenitis tuberculosa (regionis ileocoecalis; gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych okolicy krętniczo-kątniczej). Cechy. W niektórych przypadkach mogą występować zlokalizowane bóle brzuszne oraz tkliwość przy palpacji, pozorując zapalenie wyrostka robaczkowego. Zmiany te stanowią często część obrazu tabes mesaraica lub peritonitis tuberculosa, ale w niektórych przypad­kach tylko te węzły chłonne ulegają głównie zajęciu. Występowanie u dzieci o słabej konstytucji; brzuch po­większony, wzdęty; biegunka (stolce rzadkie i cuchnące); umiarkowana go­rączka; niekiedy wyczuwa się liczne opory, niewielkie, ale o zbitej konsysten­cji, tkliwe przy palpacji; test Pirqueta; badanie radiologiczne. Lymphadenitis iliaca acuta (ostie zapalenie biodrowych węzłów chłonnych). Cechy. Ból oraz tkliwość przy palpacji okolicy dołu biodrowego. Obecność ogniska septycznego w polu drenowanym przez wewnętrzne i zewnętrzne węzły chłonne; opór w okolicy dołu biodrowego. Sarcoma ilii (mięsak kości biodrowej). Cechy. Uczucie dolegliwości lub rzeczywisty ból w prawym lub w lewym dole biodrowym bywa pierwszą skargą chorego, cierpiącego na mięsak lub inny guz kości biodrowej. Przy palpacji wyczuwa się opór o zbitej konsystencji lub nawet o twardości kości, zrośnięty ze szkieletem miednicy; skłonność do roz­rostu i tworzenia przerzutów; opracowanie radiologiczne. Periostitis suppurativa ilii (ropne zapalenie okostnej kości biodrowej). Cechy. Występuje tu ostry, ćmiący ból, nasilający się nocą, wzmagający się przy ucisku; przy głębokiej palpacji wyczuwa się obrzmienie okolicy. W wywiadzie — uraz lub zakażenie; ogólne objawy po­socznicy; badanie radiologiczne. Pneumonia łobaris (płatowe zapalenie płuc; pneumonia crouposa). Cechy. Ból może sadowić się wyłącznie w jamie brzusznej, lokalizując się albo w śródbrzuszu, albo w prawym dole biodrowym, pozorując ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. W takich przypadkach z zasady nie ma ani napięcia powłok, ani dolegliwości przy badaniu okolicy prawego dołu biodrowego, chociaż chory trzyma niekiedy swą rękę w tej okolicy, jakby wskazując na umiejscowienie bólu. Czasem stwierdza się znaczną powierzchowną przeczulicę, nie obserwując zmian przy głębokiej palpacji. Równie często ból promie­niuje do okolicy lędźwiowej, nadbrzusza lub do każdej okolicy, którą zaopa­trują gałązki nerwów, międzyżebrowych. Pleuritis acuta (ostre zapalenie opłucnej). Cechy. Pacjent może odczuwać ból zależny od zmian w opłucnej, w jamie brzusznej, łącznie z okolicą dołu biodrowego oraz dolnej części grzbietu, zwłaszcza w zajęciu opłucnej przepo­nowej. Herpes zoster (półpasiec). Cechy. Jeśli w przypadku półpaśca pojawia się ból promieniujący do dołu biodrowego, to z zasady ból ten nie ogranicza się do dołu biodrowego, lecz promieniuje również do wewnętrznej strony górnej części uda i do niektórych punktów okolicy lędźwiowej. Ból może poprzedzać wykwity lub utrzymywać się długo po ich zniknięciu. Zdarza się, iż niekiedy bólom w półpaścu wykwity nie towarzyszą. Colitis ulcerosa chronica (przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Cechy. Bóle w jamie brzusznej są zwykle rozlane lub co najmniej promieniują do różnych części okrężnicy, tak że pacjent żali się głównie na ból w dole biodrowym; jednak niekiedy ból w dole biodrowym bywa znacznie silniejszy niż w okolicy innych części okrężnicy. Oophoritis chronica (przewlekłe zapalenie jajników; ovarium cysticum). Cechy. Zwykle występuje ból w okolicy jednego lub obu jajników; ból nasila się przy staniu lub chodzeniu oraz przed i w czasie miesiączkowania. Czasem ból promieniuje do uda. Dysmenorrhoea; niekiedy menorrhagia lub metrorrhagia; objawy nerwicowe; badaniem per vaginam stwierdza się powiększenie i tkli­wość jajnika. Typhus abdominalis (dur brzuszny). Cechy. W około trzech piątych przy­padków występuje ból w jamie brzusznej oraz tkliwość. Czasem ból pojawia się tylko na początku choroby, a niekiedy w przebiegu. Przebiciu owrzodzenia towarzyszy nagły ostry ból, stopniowo nasilający się, często o charakterze napadowym. Ból najczęściej lokalizuje się na pograniczu prawej okolicy bio­drowej i podbrzusza; zwykle występuje również tkliwość uciskowa, przeważ­nie w tym samym punkcie (niekiedy bywa rozlana). Przeważają objawy rozla­nego zapalenia otrzewnej. Abscessus frigidus regionis musculi psoatis (zimny ropień okolicy mięśnia lędźwiowo-udowego). Cechy. Ropień może powodować podrażnienie mięśnia lędźwiowo-udowego z następowym bólem, tkliwością przy badaniu, wyczuwal­nym oporem i uczuciem pełności w dole biodrowym. Może on również być przyczyną ustawienia w zgięciu lub ograniczenia ruchów wyprostnych odpo­wiedniego uda. Lymphadenitis inguinalis (zapalenie węzłów chłonnych pachwinowych; dymienice — bubo). Cechy. Dymienice na tle wenerycznym charakteryzują się bolesnym obrzmieniem zapalnym w okolicy pachwiny; obrzmienie ma duże rozmiary i szybko wzrasta. Gdy występuje zropienie, pojawia się dodatkowo chelbotanie. Lymphadenitis mesenlerica (zapalenie krezkowych węzłów chłonnych). Cechy. Zwykle spotykamy ból ciągły, zlokalizowany w prawym dolnym kwadrancie brzucha. Choroba jest bardzo podobna do ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Występowanie w dzieciństwie; często w wywiadzie po­przedzające zakażenie górnych dróg oddechowych; mdłości i wymioty; bie­gunka, gorączka; leukocytoza; nie ma tkliwości brzucha oraz objawu Blum-berga; próbny zabieg operacyjny. Mniej częste przyczyny. Oophoritis acuta, ureteritis; spondylitis tubercu­losa; coxitis tuberculosa; spondyloarthritis; aneurysma arteriae iliacae; ren mobile (crisis Dietli); tuberculosis renis; paranephritis abscedens; hydro­nephrosis; nephrolithiasis; ileus (portionis distalis intestini); actinomycosis coeci; sacroilitis; hernia obturatoria; spondyloarthritis infectiosa lumbalis; periproctitis abscedens; abscessus periprostaticus; hernia retroperitonealis strangulata; orchitis acuta; varicocoele; neurosis; coecum mobile; cystis ovarii rupta; hernia ventralis; dilatatio coeci; hernia ovarii; prolapsus ovarii; varix venae saphenae; hernia femoralis; cystis canalis Nucki; aneurysma arteriovenosum iliacum; lymphosarcoma; bursitis musculi iliopsoatis; diverti­culum Męckeli; polypus recti; hernia umbilicalis; carcinoma recti; cystis testi-culi; torsio funiculi spermatid; lipodystrophia intestinalis (morbus Whipple); scleroderma; amyloidosis intestini tenuis; dysenteria; pancreatitis (ból może promieniować do dolnych okolic jamy brzusznej); occlusio aortae abdominalis (ostry ból w dole jamy brzusznej); mucocoełe appendicis; diverticulitis appen­dices seu coeci; peritonitis pneumococcica primaria (nagły ostry ból w dole jamy brzusznej); endometriosis; gastroenteritis acuta; pyelonephritis acuta; haemorrhagia in cyste seu in tumore renis; fistula intestino-vesicalis; vesi­culitis seminalis; infarctus renis; thrombosis venae renalis; aneurysma arteriae renalis; aneurysma arteriae hypogastricae; prolapsus disci intervertebralis (hernia nuclei pulposi); echinococcus; strictura ureteri; amoebiasis coeci; orchialgia.