Reklama
A A A

Budowa ściany oskrzeli

Budowa ściany oskrzeli zmienia się w zależności od ich wielkości. Od­różniamy typ budowy wielkich, średnich i małych oskrzeli, które wreszcie przechodzą w drobne oskrzeliki (bronchioli); typy te zresztą przechodzą jeden w drugi bez ostrej granicy. Do wielkich oskrzeli pod względem budowy zaliczamy prawe i lewe oskrzele główne wraz z oskrzelem płatowym dolnym, do średnich — oskrzele płatowe górne i środkowe, jak również oskrzela segmentowe i podsegmentowe; pozostałe odgałęzienia odpowiadają typowi budowy oskrzeli małych. Pod względem budowy ściana oskrzeli wielkich, jak zaznaczyliśmy po­przednio, nie różni się od budowy ściany tchawicy. Składa się ona z wewnętrznej błony śluzowej wraz z tkanką podśluzową i zewnętrznej błony włóknistej zawierającej podkowiaste chrząstki, końce których złączone są warstwą mięśniówki gładkiej.. W oskrzelach typu średniego i małego chrząstki nie zachowują swego kształtu podkowiastego, lecz przyjmują postać różnokształtnych, często rozga­łęzionych płytek ułożonych dokoła całego obwodu. Chrząstki te występują aż do małych oskrzeli o przekroju i mm. Jądro chrząstek zbudowane jest z chrząstki szklistej, brzegi są bardziej giętkie i składają się z chrząstki sprę­żystej. W miejscach podziału oskrzeli średnich oraz małych stale występuje chrząstka podobna do chrząstki ostrogi tchawicy i ostrogi wielkich oskrzeli. W oskrzelach małych ma ona kształt płytki dwuramiennej, wnikającej klinem między obie gałęzie oskrzelowe. Błona mięśniowa, która w tchawicy i oskrzelach wielkich występuje wyłącznie w ścianie błoniastej, w oskrzelach średnich i małych tworzy okrężną warstwę położoną do wewnątrz od chrząstek. Błona śluzowa oskrzeli średnich i małych układa się na całym obwodzie w podłużne fałdy, podczas kiedy w oskrzelach wielkich, tak samo jak w tcha­wicy pofałdowana jest tylko ściana błoniasta. Kiedy płuco jest napięte, fałdy zanikają. Wielorzędowy nabłonek migawkowy błony śluzowej zawierający komórki kubkowe staje się niższy w miarę zmniejszania się średnicy oskrzela; z czterorzędowego przechodzi w trój- i dwurzędowy, wreszcie w nabłonek migawkowy jednowarstwowy. Liczne gruczoły mieszane położone w błonie śluzowej i w tkance podśluzowej wnikają w otwory między płytki chrzestne. Oskrzela małe są uboższe w gruczoły.