Reklama
A A A

czynność nerek

W większości naszych przypadków zatrucia tego typu czynność nerek była wyraźnie zaburzona, przynajmniej, jeżeli tak można sądzić na pod­stawie wartości współczynnika oczyszczania mocznika, który przeważnie był znacznie obniżony. Jednak i w tym względzie nie można było wykazać ściślejszej zależności od ciężkości stanu albo od poziomu ciśnienia, czy też nasilenia białkomoczu. Tak np. u chorej P. A. przy bardzo łagodnym przebiegu choroby, szybkim ustę­powaniu obrzęków, obecności śladU białka w moczu i ciśnieniu 165/105 mm Hg, które już po 6 dniach pobytu w szpitalu obniżyło się do 110/75 mm Hg, współczynnik oczy­szczania mocznika Cm wynosił zaledwie 15,5% normy — i jedynie tylko utrzymujący się stale niski ciężar właściwy moczu (około 1,004) mógł wskazywać na uszkodzoną czynność nerek. Natomiast u chorej W. J., ze znacznym białkomoczem (do 7%o) i stale podniesionym ciśnieniem, zwłaszcza rozkurczowym (160/100 — 140/100 mm Hg), współczynnik oczy­szczania mocznika wynosił 60% normy. U chorej P. D. z ciążą bliźniaczą i ciężką postacią zatrucia (znaczne obrzęki, białko w moczu — l,65°/oo, ciśnienie 180/100 mm Hg) współczynnik oczyszczania mocznika wynosił na miesiąc przed porodem 70% normy, a w 2 tygodnie po porodzie, kiedy ciśnienie obniżyło się do 140/70 mm Hg, w moczu już nie było białka, c. wł. wynosił — 1,025, a współczynnik oczyszczania 44% normy. U chorej D. Z. z bardzo łagodnie przebiegającym zatruciem ciążowym (białkomocz 3,3%o, obrzęki szybko ustępujące po porodzie, przy prawidłowym poziomie ciśnienia 130/70—95/60 mm Hg) współczynnik oczyszczania mocznika wynosił zaledwie 14% normy przed porodem, ale już w kilka dni po porodzie zwiększył się do 73%. We wszystkich tych przypadkach poziom mocznika we krwi był prawidłowy. Smith, Brandstetter i Schüller, a także hanz i Kochuli na podstawie po­równania czynności nerek przez oznaczanie zakresu filtracji (współczyn­nik oczyszczania tiosiarczanu sodu — C7-), przepływu osocza przez nerki (współczynnik oczyszczania PAH — Cpah) i frakcji filtracyjnej u 12 zdro­wych kobiet, 12 — ciężarnych bez zatrucia, 8 z późnym zatruciem (stan przedrzucawkowy), 9 z zatruciem wtórnym (superponierte Toxicóse) i 1 w stanie rzucawki — doszli do następujących wniosków: W prawidłowej ciąży wartości współczynników oczyszczania kłębko­wego (tiosiarczanu) i kanalikowego (PAH) są na ogół wyższe niż u niecię-żarnych, ale w końcowych okresach ciąży obniżają się. Natomiast wartość FF jest niższa niż w normie, gdyż CV wzrasta mniej niż Cpah- W przypadkach późnego zatrucia ciążowego wielkość przepływu oso­cza przez nerki (Cpah) utrzymuje się na dolnej granicy normy (przeciętnie 528 ml/min.), ale zakres filtracji kłębkowej (Cr) jest wyraźnie obniżony, tak że frakcja filtracyjna FF jest też niższa niż w normie i wynosi prze­ciętnie 0,17 zamiast 0,19—0,20. Szczególnie niskie wartości zarówno dla CV, jak i dla CPAH oraz FF otrzymali autorzy w przypadku rzucawki. W 2 przypadkach nadciśnienia nerkowego przed porodem zakres fil­tracji nie był bardziej obniżony aniżeli przepływ osocza, tak że wartość frakcji filtracyjnej FF była prawidłowa i wynosiła 0,19—0,2. Nie mogliśmy również potwierdzić danych Smitha oraz Zielińskiego co do charakterystycznego jakoby odosobnionego podniesienia zawartości kwasu moczowego we krwi tych chorych. W większości naszych przypad­ków poziom ten bowiem nie przekraczał liczb prawidłowych. Nawet u chorej Kr. B., z ciężką postacią zatrucia, którą rozwiązano cięciem cesar­skim (ciśnienie przed zabiegiem 195/125 — 170/125 mm Hg,,, białkomocz do 8,25%o, znaczne obrzęki od 6 miesiąca ciąży), współczynnik oczyszczania mocznika na 3 dni przed operacją wynosił 19,5% normy, poziom mocznika w surowicy 60 mg%>), poziom kwasu moczowego 3,1 mg°/o przed zabiegiem i tyleż w miesiąc po zabiegu, kiedy wszystkie objawy zatrucia ustąpiły. Jedynie tylko w przypadku chorej Cz. M., z ciążą bliźniaczą i ciężką postacią zatrucia, stwierdziliśmy istotnie podwyższony poziom kwasu moczowego w surowicy, zgodnie z twierdzeniem Smitha (7,3 mg%>) przy 32 mg*/o mocznika i współczynniku oczyszczania mocznika wynoszącym 33°/o normy.