Reklama
A A A

GUZY W OKOLICY PACHWINOWEJ

Lymphadenopathia (powiększenie węzłów chłonnych). Cechy. Zapalenie węz­łów chłonnych pachwinowych niezależnie od przyczyny jest powodem poja­wienia się raczej spoistego zrazikowatego guza, który trudno pomylić z ja­kimś innym tworem. Hernia inguinalis (przepuklina pachwinowa). Cechy. W okolicy przyśrod­kowej części więzadła Pouparta pojawia się miękki guz, który może znikać przy leżeniu, lub może być odprowadzony ręcznie do jamy brzusznej. Guz może schodzić do worka mosznowego (hernia scrotalis); napięcie (wysiłek) powoduje wzrost objętości guza; guz daje impuls przy kaszlu. Szmery bulgo­tania bywają słyszalne przy odprowadzeniu przepukliny, jeśli jelito znajduje się w worku przepuklinowym; występuje również odgłos opukowy bębenko­wy, chyba że worek przepuklinowy zawiera jedynie sieć — wtedy występuje stłumienie odgłosu opukowego. Guz jest pokryty normalną przesuwalną skórą. Po odprowadzeniu guza przepuklinowego badaniem przy pomocy palca od dołu stwierdza się rozszerzenie pierścienia pachwinowego oraz kanału pach­winowego. Odprowadzony guz nie pojawia się ponownie u chorego w po­zycji stojącej lub przy kaszlu, jeśli zamknąć kanał palcem. Nie stwierdza się prawdziwego chełbotania guza. W świetle przepuszczonym stwierdza się nie-przezroczystość. Ujście zewnętrzne przepukliny znajduje się ponad fałdem pachwinowym i więzadłem Pouparta i wewnętrznie w stosunku do kolca ło­nowego (z wyjątkiem postaci prostej) w przeciwstawieniu do przepukliny udowej. Istnieją dwie główne odmiany przepukliny pachwinowej — ukośna oraz prosta. Przepuklina prosta jest rzadka, ma kształt bardziej kulisty, jest umiejscowiona nieco dalej i wyżej, łatwiej ją odprowadzić, ale i szybciej po­nownie występuje; ma ona zwykle nagły początek po gwałtownych wysiłkach. Hernia femoralis (przepuklina udowa). Cechy. Przepuklina tworzy kulisty guz poniżej fałdu pachwinowego i poniżej więzadeł Pouparta z szyją poniżej i na zewnątrz od guzka łonowego. Duża przepuklina udowa może być podzie­lona na małe komory i zwykle szerzy się ku górze i do wewnątrz nad wię­zadłem Pouparta, jednak masa przepukliny pozostaje poniżej fałdu pachwino­wego. Po odprowadzeniu przepukliny ucisk palca na kanał udowy zapobiega ponownemu pojawieniu się jej, jeśli pacjent stoi i zakaszle. Ten rodzaj prze­pukliny jest częstszy u kobiet. Abscesśus acutus regionis inguinalis (ostry ropień okolicy pachwinowej). Cechy. Pojawia się zaczerwieniony, bolesny, tkliwy przy palpacji i chełboczący guz, w którym po nacięciu lub po nakłuciu stwierdza się ropę. Z reguły obecność pierwotnego źródła zakażenia (narządy płciowe, stopa lub paluch nogi) z wtórnym ropieniem pachwinowych węzłów chłonnych; niekiedy ropienie przepukliny lub ropień okołowyrostkowy le­żący nad więzadłem Pouparta; niekiedy wskutek wtórnego zakażenia ropnego ropienie węzłów chłonnych zmienionych gruźliczo lub nowotworowo; cza­sem gorączka. Abscesśus chronicus regionis inguinalis (przewlekły ropień okolicy pachwi­nowej). Cechy. Występuje guz chełboczący bez objawów przedmiotowych odczynu zapalnego, umiejscowiony w zewnętrznej okolicy pachwiny, jednak zwykle poniżej więzadła Pouparta. Obecność choroby stawu krzyżowo-biodrowego, biodrowe­go lub kręgosłupa lędźwiowego, gruźlica powierzchownych lub głębokich węzłów chłonnych, albo ropa szerząca się z zaotrzewnowych tkanek do kanału pachwinowego wzdłuż powrózka nasiennego lub więzadła obłego (skądkol-wiek w obrębie dołu biodrowego lub miednicy). Cryptorchismus (wnętrostwo). Cechy. Występuje elastyczny mniej lub wię­cej ograniczony guz w kanale pachwinowym, który sprawia wrażenie jądra przy ucisku. Brak jądra w mosznie po odpowiedniej stronie; często jednocześnie przepuklina nad jądrem, znajdującym się w kanale pachwino­wym; czasem napady bólu. Abscessus frigidus (zimny ropień). Cechy. Pojawia się miękki chelboczący bolesny guz poniżej więzadła Pouparta i zwykle na zewnątrz od naczyń udo­wych. Zniekształcenie, sztywność i tkliwość przy palpacji kręgo­słupa lędźwiowego lub lędźwiowo-piersiowego (gruźlica); chełboczący guz w dole biodrowym od lędźwi do pachwiny; badanie radiologiczne. Varix venae saphenae (żylak żyły odpiszczelowej). Cechy. Miękki guz wy­stępuje poniżej więzadła Pouparta i zewnętrznie w stosunku do guzka łono­wego. Guz daje się zmniejszyć, ale przy zmniejszeniu stwierdza się mruk zamiast przelewania. Pojawia się on ponownie, poczynając od dołu do góry, nawet jeśli zablokować kanał udowy palcem. Hydrocoele saccatum funiculi spermatid (otorbiony wodniak powrózka na­siennego). Cechy. Występuje elastyczny ograniczony guz na przebiegu ka­nału pachwinowego, ze stłumieniem odgłosu opukowego i nie dający się cał­kowicie odprowadzić. Guz nie daje impulsu przy kaszlu. Jeśli pociągnąć za powrózek nasienny, pociągając w ten sposób torbiel ku dołowi, guz jest usta­lony i wydaje się wykazywać cechy wodojądrza (hydrocoele testis), a miano­wicie chełbotanie i przeświecanie. Hydrocoele canalis Nucki (wodniak kanału Nucka). Cechy. Jest to gładki torbielowaty guz w okolicy pachwinowej u kobiet, odpowiadający otorbio-nemu wodniakowi powrózka nasiennego u mężczyzn. Lipoma funiculi spermatid seu ligamenti lati. Cechy. Miękki, dający się przemieszczać guz pojawia się w kanale pachwinowym,- guz ten może wyka­zywać impuls przy kaszlu. Może on osiągać znaczne rozmiary i toruje drogę workowi przepuklinowemu. Fibromyoma funiculi spermatid seu ligamenti lati. Cechy. Twardy gładki opór wyczuwa się w kanale pachwinowym; guz nieco pozoruje jajnik. Bursitis musculi iliopsoatis. Cechy. W okolicy podstawy trójkąta Scarpy występuje guz pod lub koło zewnętrznego brzegu tętnicy udowej; guz może przewodzić tętnienie tętnicy. Niekiedy, ale nieczęsto, udaje się go zmniejszyć; guz prześwieca. Niekiedy ból promieniujący w dół uda; bywa zgięcie, od­wiedzenie lub rotacja uda na zewnątrz. Hernia obturatoria (przepuklina zasłonowa). Cechy. Występuje niejasny postronkowaty guz głęboko w obrębie uda, poniżej fałdu pachwinowego i przyśrodkowo w stosunku do naczyń udowych. Badaniem per vaginam lub per rectum stwierdza się bolesny przy palpacji guz, sięgający do otworu za­słonowego. Ból pojawia się w biodrze oraz wzdłuż wewnętrznej strony uda i kolana. Przepuklina ta występuje częściej u kobiet. Aneurysma arteriae iliacae externae (tętniak tętnicy biodrowej zewnętrznej). Cechy. Występuje rozprężliwe tętnienie poniżej środkowej części więzadła Pouparta ze szmerem oraz osłabienie i opóźnienie tętna w odpowiadającej tętnicy udowej i wyraźne zmniejszenie rozmiaru guza pod wpływem ucisku na tętnicę biodrową wspólną powyżej guza. Luxatio coxae (zwichnięcie stawu biodrowego; ku wewnątrz lub ku ze­wnątrz). Cechy. Występuje twarde zaokrąglone wypuklenie poniżej lub pod wiązadłem Pouparta (głowa kości udowej). W wywiadzie — uraz; nieruchomość, wywrócenie na drugą stroną i odwiedzenie uda; zwiotczenie biodra; krątarz kości udowej znajduje się bliżej linii środkowej, a panewka stawu biodrowego jest pusta; badanie radiologiczne. Sarcoma pelvis (mięsak miednicy). Cechy. Występuje twardy guz wycho­dzący z kości lub tkanek miękkich miednicy, ale nie wykazujący tętnienia rozprężliwego ani mruku. Badanie radiologiczne; badanie per vaginam lub per rectum wykazuje punkt wyjścia nowotworu z miednicy i zwykle umocowanie jego do ściany miednicy.