Reklama
A A A

HYERAESTHESIA

Frzeczulicę zwykle można odróżnić od tkliwości, ponieważ skóra lub mię­sień jest nienormalnie wrażliwy po uniesieniu go w stosunku do tkanki leżą­cej pod nim. Można to stwierdzić przy najlżejszym potarciu palcem. Hysteria. Cechy. Przeczulica rzadko bywa uogólniona; niekiedy obejmuje połowę ciała (hemihyperaesthesia). Dziwaczne nieregularne pola nadwrażli­wości należą do najczęstszych znamion histerii i nie odpowiadają ani polom korzonkowym, ani rozmieszczeniu nerwów obwodowych. Często występuje w okolicy nad stawami-, poniżej piersi, jajników oraz w okolicy grzbietowej części kręgosłupa. Tabes dorsalis (wiąd rdzenia; ataxia locomotorica). Cechy. Nadwrażliwość dotykowa jest szczególnie częsta w przypadkach z przełomami żołądkowymi lub trzewnymi, w polach korzonkowych, odpowiadających zajętym trzewiom. Jest ona również częsta w okolicach, w których chory odczuwa bóle strzela­jące, i może być jednym z najwcześniejszych objawów tej choroby. Może pojawiać się na tułowiu, kończynach lub twarzy. Neuralgia nervi trigemini (nerwoból nerwu trójdzielnego; bolesny tik). Cechy. Przeczulica występuje w okolicach zaopatrywanych przez jedną lub więcej gałązek piątego nerwu i jest szczególnie dotkliwa nad punktem wyjścia zajętych gałązek (foramen supra seu infraorbitale; foramen mentale). Neuralgia et neuritis (nerwoból i zapalenie nerwu). Cechy. Przeczulica wy­stępuje w polu zaopatrywanym przez zajęty nerw obwodowy, a zwłaszcza nad jego punktem wyjścia. Herpes zoster (zona, półpasiec). Cechy. Zlokalizowana przeczulica niekiedy poprzedza pojawienie się wykwitów i może utrzymywać się tygodniami i mie­siącami po zniknięciu wykwitów. Polyneuritis (zapalenie wielonerwowe). Cechy. Przeczulica obejmuje głów­nie ręce i stopy; często występuje pewien stopień znieczulenia. Współistnienie nadmiernej wrażliwości (hiperalgezji) na lekki ucisk z brakiem wrażliwości na lekki dotyk jest bardzo charakterystyczne dla zapalenia nerwów u alkoho­lików. Syndroma thalamicum (zespół wzgórzowy; syndroma Dejerine-Roussy). Cechy. Hemihyperaesthesia (połowicza nadwrażliwość na ciepło i ból nie­kiedy współistnieje z połowiczym znieczuleniem na bodźce dotykowe po przeciwnej stronie ciała, twarzy i kończyn; istnieje również upośledzenie czu­cia stawowego, utrata czucia kostnego oraz astereognoza w zajętych koń­czynach. Przyczyną są zwykłe zmiany naczyniowe w zakresie brzusznej części wzgórza (thalamus). Ból w znieczulonej okolicy; niekiedy ruchy pląsawiczo-atetoidalne; czasem hemiataxia; nieznaczne porażenie połowicze; bywa hemi­anopsia (niedowidzenie połowicze); czasem zaburzenia czynności pęcherza; wyraz twarzy nie odzwierciedla przeżywanej emocji (śmiech i krzyk nie znaj­dują wyrazu w działaniu odpowiedniego unerwienia). Degeneratio medullae spinalis combinata subacuta (podostre skojarzone zwyrodnienia rdzenia kręgowego). Cechy. Przeczulica, odnosząca się do obwo­dowych części wszystkich czterech kończyn, należy do najwcześniejszych objawów przedmiotowych. Mniej częste przyczyny. Bronchitis acuta (mostek); alcoholismus; appendici­tis (prawa okolica biodrowa); paralysis Brown-Sequardi (po porażonej stro­nie); spondylitis tuberculosa (okolica powyżej znieczulenia); compressio me-dullae spinalis (okolica powyżej pola znieczulenia); urazy nerwów (postrzał itd.); meningitis cerebrospinalis; myelitis acuta; peritonitis; anaemia perni-ciosa; tuberculosis pulmonum (druga i piąta przestrzeń międzyżebrowa po tej samej stronie); ciąża; rachitis; haemorrhagia; meningitis; tumor cerebri; angina pectoris (w okolicy przedsercowej); asthenia neurocirculatoria (w okolicy przedsercoweij); meningitis tuberculosa spinalis; choroby jajników; encephali­tis; meningitis spinalis interna; tumor medullae spinalis extramedullaris (przestrzeń powyżej pola znieczulenia); hernia disci intervertebralis (odcinek skóry zaopatrywany przez podrażniony korzonek czuciowy); neuralgia par­aesthetica; septicaemia (polyneuritis); causalgia; polyarteriitis nodosa; zwy-radniające choroby stawów kręgosłupa szyjnego (jak w „dysku" szyjnym); adipositas dolorosa; cholecystitis.