Reklama
A A A

NACZYNIA I NERWY NOSA ZEWNĘTRZNEGO

Tętnice nosa pochodzą z t. ocznej oraz z t. twa­rzowej; poza tym drobne gałązki dochodzą z t. podoczo-dołowej. T. oczna oddaje t. grzbietu nosa; t. kątową unaczyniającą powierzchnię boczną nosa oraz (za pośrednictwem t. war­gowej górnej) drobne gałązki do części skórnej przegrody nosa. T. kątowa biegnie wzdłuż brzegu bocznego nosa i zespala się z t. grzbietu nosa. Żyły. Krew żylna nosa odpływa do ż. ocznej górnej uchodzącej do zatoki jamistej opony twardej mózgowia i do ż. twarzowej. Do pierwszej uchodzi ż. nosowo-czołowa, gałąź początkowa ż. ocznej górnej, do drugiej ż. kątowa, gałąź początkowa ż. twarzowej, która uchodzi do ż. szyjnej wewnętrznej. Ż. kątowa zespala się z ż. nosowo-czołową. Naczynia chłonne nosa tworzą bogatą sieć powierzchowną czyli skórną, która łączy się z sieciami skórnymi twarzy. W linii pośrodkowej sieć skórna nosa zespala się również z siecią strony przeciwległej, a poza tym przez nozdrza przednie z naczyniami przedsionka nosa i za ich pośrednictwem z naczyniami błony śluzowej jamy nosowej. Naczynia odprowadzające z sieci chłonnej nosa są bardzo liczne: górne rozpoczynają się na poziomie nasady nosa i uchodzą do górnych węzłów przyuszniczych; środkowe rozpoczynają się poniżej poprzednich, ale również w części górnej nosa i uchodzą do dolnych węzłów przyuszniczych i do węzłów podżuchwowych; naczynia dolne, najliczniejsze biegną przeważnie wzdłuż naczyń krwionośnych twarzy i również ucho­dzą do węzłów podżuchwowych. Dalszą stacją wszystkich naczyń chłonnych nosa są węzły szyjne. Nerwy nosa są to nerwy ruchowe i czuciowe. Włókna ruchowe przeznaczone dla mięśni pochodzą z n. twarzowego. Włókna czuciowe, które rozgałęziają się w skórze nosa, jak również w przegrodzie skórnej nosa, pochodzą z pierwszej gałęzi n. trójdzielnego (za pośrednictwem n. nosowo-rzęskowego i jego gałęzi, n. sitowego przedniego) oraz z drugiej gałęzi n. trójdzielnego (za pośrednictwem n. podoczodołowego).