Reklama
A A A

NACZYNIA I WĘZŁY CHŁONNE

Węzły chłonne, przez które z płuc wiedzie droga limfy, położone są głównie wzdłuż drzewa oskrzelowo-tchawiczego; poza tym droga prowadzi przez węzły śródpiersiowe tylne oraz przez węzły położone w więzadle płucnym i pod przeponą. Węzły więzadła płucnego są to węzły drobne, które wraz z węzłami położonymi na przełyku i aorcie zaliczyć można do węzłów śródpiersiowych tylnych. Węzły położone wzdłuż oskrzeli i tchawicy tworzą kilka grup.Jedną grupę stanowią tzw. węzły chłonne oskrzelowo-płucne (nodi lymphatici broncho-pulmonales) położone w miejscach odejścia oskrzeli płatowych i ich pierwszego podziału; inną grupę tworzą węzły położone głębiej w płucu w kątach podziału dalszych oskrzeli zwane węzłami chłonnymi płucnymi (nodi lymphatici pulmonales), chociaż niektórzy (Hayek) uważają je tylko za skupienia barwnika płucnego, nie zaś za rzeczy­wiste węzły. Węzły oskrzelowo-płucne zwane są też węzłami wnękowymi, do których zalicza się również węzły położone w okolicy rozdwojenia tchawicy. Dalszą stacją re­gionalną są węzły chłonne tchawiczo-oskrzelowe górne i dolne (nodi lymphatici tracheobronchiales supeńores et inferiores) położone obustronnie w kątach między tchawicą a oskrzelem (górne) oraz w kącie rozdwojenia tchawicy (dolne). Wreszcie odrębną grupę stanowią węzły tchawicze (nodi lymphatici tracheales) leżące wyżej od górnych węzłów tchawiczo-oskrzelowych obustronnie wzdłuż bocznego obwodu tchawicy. Powiększone węzły wnękowe, np. w gruźlicy dają charakterystyczny cień w obrazie rentgenowskim, co ma duże znaczenie rozpoznawcze. Naczynia chłonne znajdują się w płucu wszędzie tam gdzie występuje wiotka tkanka łączna, a mianowicie: pod opłucną płucną, w przegrodach międzyzrazikowych, w tkance okołonaczyniowej i okołooskrzelowej, a poza tym w ścianie oskrzeli. Najmniejsze gałązki drzewa oskrzelowego, w których do niedawna naczynia lim-fatyczne zostały stwierdzone, są to większe oskrzeliki; według najnowszych badań jed­nak rozpoczynać się one mają już w ścianie pęcherzyków. Naczynia limfatyczne płuca tworzą dwie sieci, powierzchowną i głęboką. Sieć powierzchowna położona jest w tkance łącznej podopłucnowej. Sieć głęboka towa­rzyszy gałęziom naczyń płucnych i rozgałęzieniom oskrzeli; w małych oskrzelach sieć jest pojedyncza, począwszy od nieco większych sieć głęboka składa się z dwóch splo­tów, zewnętrznego i wewnętrznego. Splot zewnętrzny leży w tkance łącznej około- oskrzelowej, wewnętrzny występuje między błoną włóknistą a błoną mięśniową oskrzela; do niego prowadzą naczynia chłonne błony śluzowej, które przebijają błonę mięśniową. Naczynia limfatyczne sieci powierzchownej biegną wzdłuż brzegów płuc oraz brzegów szczelin międzypłatowych i kierują się do węzłów oskrzelowo-płucnych. Na­czynia głębokie biegną ku wnęce wzdłuż naczyń płucnych oraz oskrzeli i kończą się w węzłach oskrzelowo-płucnych, jak również w węzłach tchawiczo-oskrzelowych górnych i dolnych. Naczynia powierzchowne nie mają większych zespoleń z głębokimi z wy­jątkiem okolicy wnęki. W częściach obwodowych płuca występują tylko drobne po­łączenia między naczyniami chłonnymi powierzchownymi i głębokimi; w przypadkach chorobowych połączenia te mogą się znacznie powiększać i skierowywać prąd limfy z głębokich naczyń do powierzchownych, jeżeli normalny odpływ limfy jest zakłócony. Na dnie szczelin międzypłatowych pod opłucną naczynia chłonne przylegających do siebie płatów zespalają się z sobą i choć w zasadzie limfa górnych płatów (i płata środkowego) odpływa do górnej grupy węzłów oskrzelowo-płucnych oraz do węzłów tcha­wiczo-oskrzelowych górnych, dolnych zaś do dolnej grupy węzłów oskrzelowo-płucnych i do węzłów tchawiczo-oskrzelowych dolnych, jednak droga limfy wykorzystywać może i to połączenie. Drogi odpływu limfy z płuca. Główny odpływ limfy z płuca prowadzi przez górne węzły tchawiczo-oskrzelowe (częściowo również przez węzły tchawicze) i stąd przez pnie oskrzelowo-śródpiersiowe do kąta żylnego (utworzonego w miejscu po­łączenia żyły szyjnej wewnętrznej i żyły podobojczykowej). Przeważnie obustronnie występują dwa pnie oskrzelowo-śródpiersiowe, przedni i tylny (Hayek). Przedni z obu stron prowadzi od przodu do kąta żylnego. Pień oskrzelowo-śródpiersiowy tylny prawy biegnie ku tyłowi od żyły ramienno-głowowej prawej i zazwyczaj uchodzi do przewodu chłonnego prawego; po stronie lewej tylny pień oskrzelowo-śródpiersiowy uchodzi do przewodu piersiowego. Z dolnych płatów naczynia limfatyczne kierują się nie tylko do dolnej grupy węzłów oskrzelowo-płucnych i tchawiczo-oskrzelowych dolnych, lecz również do węzłów poło­żonych w więzadle płucnym i stąd przez przeponę do węzłów chłonnych zaotrzewnowych oraz do węzłów śródpiersiowych tylnych i stąd bezpośrednio do przewodu pier­siowego.