Reklama
frezarki CNC
A A A

NOS ZEWNĘTRZNY

Nos zewnętrzny (nasus exłernus) położony pośrodku twarzy między obu policzkami, poniżej czoła i powyżej wargi górnej ma kształt nieregu­larnej trójściennej piramidy. Podstawa piramidy skierowana jest ku dołowi, długa oś piramidy biegnie skośnie od dołu do góry i od przodu ku tyłowi. Na nosie odróżniamy trzy powierzchnie (dwie boczne i jedną tylną), trzy brzegi (dwa boczne i jeden przedni) oraz podstawę. Powierzchnie. Obie powierzchnie boczne, trójkątne i pochylone ku policzkom są prawie równe i nieruchome w swej części górnej, gdzie spo­czywają na szkielecie kostnym, silnie zaś ruchome oraz zazwyczaj nieco wypuklone w części dolnej, gdzie noszą nazwę skrzydeł nosa (alaenasi); zwykle są one oddzielone od części górnej rowkiem skrzydłowym. Powierzchnia tylna piramidy nosowej w rzeczywistości nie występuje jako taka; reprezentują ją dwie długie i głębokie rynienki, które przedłużają się w obręb jamy nosowej. Jedna rynienka od drugiej oddzielona jest prze­grodą nosa, jej częścią kostną u góry, chrząstkową u dołu. Brzegi. Brzegi boczne tworzą z powierzchnią twarzy podłużny rowek, który w dalszej części, jako bruzda nosowo-skrzydłowa łączy się z rowkiem skrzydłowym, a dalej ku dołowi przedłuża się w bruzdę nosowo-wargową. Brzeg przedni utworzony przez połączenie się obu powierzchni bocznych jest stosunkowo szeroki i nosi nazwę grzbietu nosa (dorsum nasi). Koniec górny grzbietu łączący się z czołem rozpoczyna się tzw. nasadą nosa (radix nasi) oddzieloną zwykle od gładzizny (glabella*) słabiej lub silniej zazna­czonym wgłębieniem. Dolny koniec grzbietu w przejściu w podstawę nosi nazwę końca lub wierzchołka nosa (apex nasi). Grzbiet nosa jest bardzo zmienny pod względem długości, szerokości i kierunku swego przebiegu. Szczególnie przebieg wykazuje wielkie różnice; możemy je ująć w trzy za­sadnicze typy: grzbiet nosa może być prosty, wklęsły lub wypukły. Podstawa kształtu trójkątnego ułożona jest poziomo, jeżeli nos jest prosty, lub nieco skośnie w obu pozostałych typach nosa. Może być skie­rowana już to ku dołowi i nieco do przodu kiedy nos jest wklęsły, już to ku dołowi i nieco do tyłu .przy nosie wypukłym. Podstawa nosa ograni­czona jest bocznie przez skrzydła nosa. Część pośrodkową podstawy tworzy część błoniasta (albo skórna) przegrody nosa (pars membranacea septi nasi). Wspólnie ze skrzydłami nosa ogranicza ona nozdrza przednie (nares) ; mają one kształt zbliżony do elipsy, wykazują jednak dużą zmienność.