Reklama
A A A

OCZYSZCZANIE KRWI

Nerki są głównym narządem utrzymującym stałą objętość i skład pły­nów ustrojowych. Subtelne regulowanie ilości każdego wydalanego ciała w nerkach jest niezbędne dla utrzymywania stałej równowagi środowiska wewnętrznego ustroju (Newman). Dlatego też rzeczą niezmiernie ważną jest ilościowe określanie czynności i wszelkich zmian tych czynności w nerkach. W roku 1918 Moeller, Mac Intosh i Van Slyke wprowadzili pojęcie clea­rance (oznaczane powszechnie symbolem C) jako miarę zdolności nerek do wydalania mocznika. Według ich definicji przez clearance C rozumie się „ilość krwi, dla oczyszczenia której z mocznika wystarcza 1-minutowe wydalanie moczu". Smith w r. 1937 rozszerzył pojęcie clearance (oczyszczanie) na wszystkie w ogóle ciała wydalane w moczu i określił je jako „minimalną ilość krwi potrzebną dla dostarczenia nerkom ilości tej substancji wydalanej w ciągu 1 minuty w moczu". Inaczej powiedziawszy — jest to ilość mili-1 itrów surowicy zawierająca ilość danej substancji wydaloną w moczu w ciągu 1 minuty. Dla oznaczenia więc clearance jakiejkolwiek substancji używa Smith symbolu C z umieszczo­nym u dołu skrótem nazwy danego ciała, np. Cm oznacza wielkość oczy­szczania mocznika, Cg — glikozy, Cln — inuliny, CD — diodrastu, CKr — kreatyniny, CPAn — soli sodowej kwasu paraaminohipurowego itd. C — wyraża się w mililitrach osocza na 1 minutę.