Reklama
A A A

OKREŚLANIE ŁADUNKU KANALIKÓW

Obecnie musimy powrócić do poruszonego już wyżej, przy omawianiu tzw. progu nerkowego, pojęcia ładunku T i maksymalnego obarczenia ko­mórek kanalików nerkowych Tm. Jest to niezmiernie ważny współczyn­nik czynnościowy pracy nerek i odzwierciedla on wg Smitha liczbę czyn­nych nefronów. Obecnie łatwiej będzie przedstawić zasadę obliczania tego współczynnika, chociażby znowu na przykładzie glikozy. Ilość glikozy przesączonej w danej chwili w kłębkach można wyrazić wzorem pgt X f, gdzie Pg/ = stężenie glikozy w osoczu, f = wielkość filtracji, czyli oczyszczania inuliny C/„, oznaczanej również często sym­bolem Cp. Ilość wchłoniętej z powrotem w kanalikach glikozy Tg wyrazić można wzorem: Tg = Pg X f — Ug X v, gdzie Ug = stężenie glikozy w moczu ostatecznym, a v = diureza minutowa. Zatem iloczyn Ug X v wyraża ilość glikozy wydalanej w moczu w ciągu 1 minuty. Otóż w miarę wzrostu stężenia glikozy w osoczu Pg i wzrostu ilości glikozy w przesączu kłębko-wym wzrasta ładunek jej dostarczany kanalikom. Równocześnie wzrasta ilość wydalanej w moczu glikozy i ilość jej Tg wchłaniana z powrotem do krwi. Następuje jednak moment, kiedy pomimo dalszego zwiększania się Pg i ug różnica Pg X f — Ug X y nie zmienia się. Oznacza to, iż osią­gnięty został maksymalny ładunek Tm i zdolność wchłaniania zwrotnego glikozy w kanalikach osiągnęła swój szczyt. Dalszy wzrost stężenia jej we krwi Pg powoduje wprawdzie zwiększone wydalanie w przesączu kłęb-kowym, ale wchłanianie zwrotne Tg już nie wzrasta. Wskutek tego cały nadmiar przesączonej w kłębkach glikozy wydala się w moczu. Jak już wspominaliśmy, zjawisko to występuje po przekroczeniu stężenia glikozy w osoczu 300 mg°/o, kiedy Tm glikozy w kanalikach według obliczeń Gold-ringa, Masisa, Regesa i Bradleya osiąga wartość 375 mg/min. ± 79,7 mg dla mężczyzn i wartość 303 mg/min ± 55,3 mg dla kobiet. Oznacza to, że w prawidłowych warunkach, przyjmując za normalną wartość f = 127 ml/min., w kanalikach może ulec resorpcji zwrotnej naj­wyżej około 375—400 mg glikozy w ciągu 1 minuty (Tmg = 375 — — 400 mg/min.).