Reklama
A A A

OKREŚLANIE WSPÓŁCZYNNIKA OCZYSZCZANIA TIOSIARCZANU

Po pobraniu z żyły 10—15 ml krwi dla próby ślepej (krew0) i opróżnieniu dokładnie pęcherza moczowego wstrzykuje się dożylnie powoli w ciągu 10 min., 100 ml 10°/o roztworu tiosiarczanu sodu w 2°/o roztworze dwuwęglanu sodu. W 15 min. po wstrzyk­nięciu pobiera się 15—20 ml krwi z żyły (krewi); w 30 min. po zastrzyku opróżnia się znowu pęcherz (moczj); w 45 min. po wstrzyknięciu pobiera się 2 porcję krwi (krew2) do badania. W godzinę po zastrzyku pobiera się 2 porcję moczu (mocz2). Niektórzy autorzy pobierają do badania po 3 porcje krwi i moczu według następującego sche­matu (wg osobistego porozumienia z drem Barabanem): po opróżnieniu pęcherza moczowego (mocz0) i pobraniu na czczo 10 ml krwi (krewQ) badany otrzymuje do­żylnie w ciągu 10 min. 100 ml 10n/o roztworu tiosiarczanu sodu. W 40 min. od rozpo­częcia wstrzykiwania pobiera się W krwii Następnie oznacza się zawartość tiosiarczanu w poszczególnych porcjach krwi i moczu oraz oblicza według wspólnego wzoru współczynnik oczyszczania. Do mia­reczkowania moczu używa się 1/100 N roztworu tiosiarczanu sodu — do krwi — 1/200 N. Miano roztworu tiosiarczanu oznacza się przy użyciu mianowanego roztworu jodanku potasu. I. Określanie zawartości tiosiarczanu w moczu a. 2 ml badanego moczu zobojętnia się 1 N NaOH w obecności fenoloftaleiny i do- daje się następnie 20 ml 1/100 — N KJ03 + 2 ml KJ + 2 ml 1 N HC1. b. Nadmiar jodu określa się N/100 tiosiarczanem sodu. Z moczemD (pobranym przed wstrzyknięciem) postępujemy podobnie (próba ślepa). 158 (Wt — W) c. Obliczenie: C (stężenie) = Wt = ilość zużytego tiosiarczanu w moczuQ (próba ślepa) W = ilość zużytego tiosiarczanu w moczu badanym (moczi, moczg, mocz3), V = ilość mililitrów moczu do badania (w danym wypadku V = 2). II. Określenie zawartości tiosiarczanu w surowicy a. Odbiałczanie. 3 ml surowicy + 24 ml wody destylowanej + 1,5 ml % N H2SO4 odwirowuje się i przesącza, b. 20 ml przesączu zobojętnia się kilkoma kroplami 1 N NaOH w obecności feno- loftaleiny i następnie dodaje się 2 ml 1/200 N KJ03 + 1 ml 10°/o KJ + 1 ml 1 N HCL c. Nadmiar jodu odmiareczkowuje się 1/200 N tiosiarczanem sodu (z mikrobiu- rety), z próbą krwiQ postępuje się podobnie (próba ślepa).