Reklama
A A A

OSŁABIENIE DRUGIEGO TONU NAD TĘTNICĄ GŁÓWNĄ

Osłabienie drugiego tomu nad tętnicą główną może być skutkiem uogólnio­nego zmniejszenia napięcia ścian naczyń, niewydolności krążenia pochodzenia obwodowego lub wstrząsu (co powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego), znacz­nej niedokrwistości oraz chorób osłabiających. Insufficientia circulatoria chronica cardiaca (przewlekła niewydolność krą-. żenią pochodzenia sercowego). Cechy. W zaawansowanym zwyrodnieniu mięś­nia serca obserwuje się osłabienie drugiego tonu nad tętnicą główną, wskutek słabego odbicia krwi od zastawek tętnicy głównej, w związku ze słabszym kurczeniem się lewej komory. Stenosis ostii venosi sinistri (zwężenie lewego ujścia żylnego). Cechy. W miarę narastania zwężenia drugi ton nad tętnicą główną słabnie coraz bardziej. Insufficientia valvulae mitralis. Cechy. Drugi ton nad tętnicą główną jest nieco osłabiony. Stenosis ostii arteriosi sinistri. Cechy. Drugi ton nad tętnicą główną jest mniej lub więcej przygłuszony i osłabiony, niekiedy niemal niesłyszalny; czasem bywa pokryty przez szmer rozkurczowy. Insufficientia valvularum semilunarium aortae. Cechy. W chorobie tej obserwuje się skłonność do zastąpienia drugiego tonu nad tętnicą główną przez charakterystyczny dla tej jednostki chorobowej szmer, i to proporcjo­nalnie do stopnia niedomykalności.