Reklama
A A A

PRZEDZIURAWIENIE PODNIEBIENIA

Rozszczep podniebienia. Cechy. Najczęstszą postać stanowi całkowite poje­dyncze, rozszczepienie wargi i podniebienia. Jeśli rozszczep wargi jest po­dwójny, może on być niecałkowity po jednej stronie. Przy całkowitym po­dwójnym rozszczepię wargi prawie zawsze istnieje całkowite podwójne roz­szczepienie podniebienia. Rozszczep podniebienia może istnieć bez wargi zajęczej, ale często współistnieje z rozszczepem ograniczonym do jednej strony wyrostka zębodołowego. Przy rozszczepię podniebienia przegroda nosa jest zwykle zrośnięta z wyrostkiem podniebiennym po stronie przeciwległej do szczeliny. Rozszczepienie wyłącznie podniebienia miękkiego jest dość częste, natomiast rozszczep środkowej części podniebienia twardego przy pra­widłowym podniebieniu miękkim jest bardzo rzadki. W tych rzadkich przy­padkach rozszczepu podniebienia, w których jest ono podwójne od przodu, przegroda nosowa jest zrośnięta tylko z kością międzyszczękową, a ta z kolei nie jest zrośnięta z kością szczęki górnej. Wada wrodzona; utrudnienie ssania, połykania i artykula­cji; może współistnieć szpotawość stopy lub inne zniekształcenia. Kilak (kiła trzeciorzędowa; gumma; syphilis tertiaria). Cechy. Przedziura­wienie podniebienia niezależne od wrodzonego rozszczepu jest zwykle spowo­dowane owrzodzeniem kilakowym. Kilak podniebienia twardego rozpada się we wczesnym okresie, tworząc wysztancowany wrzód, który prowadzi do martwicy leżącej pod nim kości, a martwaki po oddzieleniu przebijają podnie­bienie twarde, tak że po wygojeniu pozostaje ubytek różnej wielkości. Podnie­bienie miękkie może również ulec przedziurawieniu lub zrośnięciu z tylną częścią gardła. Mniej częste przyczyny. Uraz; rak; odra; ospa; gruźlica; ziarniniak grzy-biasty; promienica.