A A A

Różnice między prawym i lewym oskrzelem głównym.

Oba oskrzela główne, prawe i lewe, choć zbudowane według tego samego typu. różnią się pod względem kierunku przebiegu, długości i średnicy oraz swych gałęzi. Również stosunek ich do narządów sąsiednich jest różny. Pod względem kierunku. Oba oskrzela od rozdwojenia tchawicy do wnęki płuca kierują się skośnie od góry i od strony przyśrodkowej ku dołowi i w stronę boczną. O ile jednak przebieg oskrzela prawego jest bardziej stromy, o tyle przebieg lewego jest bardziej zbliżony do poziomej. Oskrzele prawe z płaszczyzną pośrodkową tworzy kąt mniej więcej 20—450, lewe — około 30—550. Pod względem długości oskrzele główne lewe, które biegnie pod łukiem aorty, jest dłuższe od prawego. Długość oskrzela lewego wynosi średnio około 4—5 cm do miejsca odejścia pierwszej gałęzi bocznej, długość pra­wego mniej więcej 1,5—2,5 cm; wydaje się ono krótsze dlatego, że jeszcze przed wejściem do wnęki oddaje swą pierwszą gałąź boczną, tzw. gałąź nadtętniczą przeznaczoną dla prawego płata górnego. W związku z różną długością również liczba chrząstek oskrzelowych jest większa po stronie lewej , niż po stronie prawej . Pod względem średnicy oskrzele prawe jest znacznie większe od lewego. Podczas kiedy wymiar poprzeczny pierwszego mierzy średnio około 12—-16 mm, to tenże wymiar oskrzela lewego wynosi przeciętnie 10— 14 mm (Hayek). Różnica średnicy na korzyść oskrzela prawego tłumaczy się tym, że płuco prawe jest większe od lewego. W porównaniu do tchawicy średnice obu oskrzeli razem są większe od średnicy tchawicy. Podczas wdechu światło oskrzeli, jak również tchawicy, nieco się zwiększa, podczas wydechu nieco się zmniejsza; ta oddechowa różnica światła wynosi przeciętnie około 2 mm. Po stronie prawej po krótkim przebiegu przeważnie nie dochodząc do wnęki oskrzele oddaje gałąź, która przebiega nad tętnicą płucną prawą1 i stąd nosi nazwę oskrzela nadtętniczego (bronchus eparterialis); oskrzele to kieruje się ku górze oraz bocznie i wstępuje do płata górnego, jednego z trzech, które tworzą płuco prawe. Po krótkim przebiegu, w obrębie wnęki, oskrzele główne prawe dzieli się na dwie dalsze gałęzie; jedna z nich wnika do płata środkowego, druga biegnąca w przedłużeniu oskrzela głównego — do płata dolnego. Obie te gałęzie przebiegają poniżej tętnicy płucnej prawej, są to więc oskrzela podtętnicze (bronchi hypar-teriales). Po stronie lewej, po stronie dwupłatowego płuca lewego, po 4—5 cm przebiegu oskrzele główne lewe oddaje w głębi wnęki jedną gałąź do płata górnego i drugą będącą jego przedłużeniem do płata dolnego lewego płuca. Po stronie lewej nie ma oskrzela nadtętniczego, obie gałęzie są oskrzelami podtętniczymi. Powyższe gałęzie oskrzelowe, zazwyczaj trzy po stronie prawej i dwie po stronie lewej, odpowiednio do liczby płatów w każdym płucu, wchodząc przez wnękę w obręb tkanki płucnej odpowiedniego płata-—stają się oskrze­lami wewnątrzpłucnymi. Są to oskrzela płatowe (bronchi loba-res), ponieważ dzieląc się kilkakrotnie (p. dalej) zaopatrują cały płat, w którym przebiegają.