Reklama
A A A

SPOSOBY OKREŚLANIA KREATYNINY W SUROWICY I MOCZU

Zasada określania. Odczynniki: 1) 10% NaOH, nasycony roztwór kwasu pikrynowego (+ l,5°/o), 10% roztwór wolframianu sodu, % N kwas siarkowy (H2SO4), N/10 kwas solny (HC1), 5 objętości odczynnika 2 + 1 objętość odczynnika 1. Wykonanie : I. Surowica: a. Do 1 ml surowicy dodaje się 7 ml wody przekroplonej + 1 ml odczynnika 3 + 1 ml odczynnika 4 (ostatni odczynnik dodaje się kroplami stale mie- szając). Mieszaninę pozostawia się przez 10 min., potem się ją przesącza. b. Do 5 ml przesączu dodaje się 2,5 ml świeżo (ex tempore) przygotowanego odczynnika 6. c. Po 10 min. odczytuje się w elektrofotometrze przy filtrze 490 lub 550 Angstró- mów nastawiając na 0 wynik odczytania próby ślepej (5 ml wody przekroplonej + 2,5 ml odczynnika 6). II. Mocz: a. W kolbie miarowej o pojemności 100 ml miesza się 1 ml moczu + 20 ml odczynnika 2 + 1,5 ml odczynnika 1. b. Po 10 minutach należy dopełnić do kreski wodą destylowaną, zmieszać i odczy­tać przy filtrze 490 albo 550 Angstrómów. nastawiając kolorymetr na 0 przy odczyty­waniu wyniku próby ślepej (1 ml wody zamiast moczu — dalej jak w punkcie a). Wynik I i II odczytuje się na krzywej wykonanej według wzorca. III. Przygotowanie wzorca (standardu) macierzystego: 1,0 g czystej kreatyniny rozpuszcza się w 1 litrze odczynnika 5 i przechowuje w dobrze zakorkowanym na- czyniu (roztwór stały). Z tego wzorca macierzystego przygotowuje się wzorzec robo- czy rozcieńczając 1 : 100 : 1 ml wzorca macierzystego + 10 ml odczynnika 5, dopeł- niając wodą do kreski w kolbie miarowej o pojemności 100 ml (1 ml wzorca robo- czego zawiera 0,01 mg kreatyniny). Z wzorca roboczego przygotowuje się kilka rozcieńczeń 1:2, 1:4, 1:8 itd.; z każdym rozcieńczeniem postępuje się jak przy analizie i odczytuje się wyniki w kolorymetrze, oznaczając je na papierze milime- trowym. Łącząc poszczególne punkty otrzymane w ten sposób wykreśla się krzywą. Dla moczu należy odczytany na krzywej wynik pomnożyć przez 50.