Reklama
A A A

STANDARD CLEARANCE MOCZNIKA

Przy diurezie niższej od 2 ml/min. wydajność mocznika w moczu jest odpowiednio niższa i zmienia się nie tylko proporcjonalnie do zmian stężenia jego we krwi, ale proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego wysokości diurezy. Tak np. jeżeli przy tym samym poziomie mocznika we krwi diureza zmniejszy się czterokrotnie, to wydajność mocznika, a więc i zdolność oczyszczania nerek, obniży się dwukrotnie. Dlatego do wzoru określającego współczynnik oczyszczania mocznika w warun­kach diurezy mniejszej od 2 ml/min. wprowadził Van Slyke poprawkę wstawiając na miejsce czynnika V mnożnik j/" V i nazwał obliczony w ten sposób współczynnik stan­dard clearance — St Cm w odróżnieniu od maximum clearance dla diurezy powyżej ml/min. Standard clearance mocznika należy więc obliczać według Wynosi on u zdrowych osób przeciętnie 54 ml/min. (wahania od 40 do 68 ml/min). Przyjęto podawać Cm w odsetkach wartości normalnych, przyjmując dla Mx. Cm — 75 ml/min. za 100°/o, a dla St Cm — 54 ml/min. za 100°/o normy. Tak np. od­powiedź laboratorium, że Mx. Cm wynosi 50%, oznacza, że otrzymano w danym przypadku wartość współczynnika oczyszczania mocznika równą połowie 75 ml/min., czyli — 37 ml/min. przy diurezie wyższej od 2 ml/min.