Reklama
klarma
A A A

STRESZCZENIE

Każde płuco objęte jest surowiczym workiem opłucnej, między którymi leży śród­piersie (mediastinum). Opłucna płucna (pleura pulrnonalis) ściśle obejmuje płuco. Opłucna żebrowa (pleura costalis), przeponowa (diaphragmatica) i śródpiersiowa (mediastinalis) tworzą opłucną ścienną (pleura parietalis). Między opłucną ścienną a płucną znajduje się włosowata przestrzeń surowicza—jama opłucnej (cavum pleurae), szczelina ślizgowa dla płuca. Szczyt płuca pokrywa osklepek opłucnej (cupula pleurae). Przejście opłucnej ściennej (śródpiersiowej) w opłucną płucną obejmuje korzeń płuca i wytwarza więzadło płucne (ligamentum pulmonale); przejście to stanowi krezkę płuca (mesopneumonium). Miejsca przejścia jednej blaszki opłucnej ściennej w drugą tworzą zachyłki opłucnowe (recessus pleurales), często (choć nie zawsze) szczelinowate przestrzenie jamy opłucnej. Lejkowata szczelina w przejściu opłucnej żebrowej w przeponową stanowi zachyłek żebrowo-przeponowy (recessus costodiaphragmaticus), przejście opłucnej żebrowej w śród­piersiowa wytwarza z przodu zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni (recessus costo­mediastinalis anterior). Podczas wdechu te szczelinowate zachyłki jamy opłucnej rozwie­rają się i płuco brzegami swymi zagłębia się w nie. Są to więc przestrzenie dopełniające czyli zapasowe. Linie przejścia jednej części opłucnej ściennej w drugą stanowią granice opłucnej (linie graniczne), podobnie jak brzegi płuc stanowią granice płuca. Duże znaczenie praktyczne ma zwłaszcza rzut dolnych granic płuc na ścianę klatki piersiowej; od wy­dechu do wdechu przesuwają się one w głąb zachyłków żebrowo-przeponowych mniej więcej o jedno żebro (lub jedną przestrzeń międzyżebrową). W linii sutkowej leżą one podczas wydechu na wysokości 6 chrząstki żebrowej , w linii pachowej na 8 żebrze (podczas wdechu w 8 przestrzeni międzyżebrowej), w linii ło­patkowej na 10 żebrze i do kręgosłupa dochodzą na poziomie wyrostka kolczystego 10 kręgu piersiowego; po stronie lewej granica biegnie nieznacznie niżej niż po stronie prawej. Granica dolna opłucnej w linii sutkowej leży w 7 przestrzeni międzyżebrowej, w linii pachowej w 9 przestrzeni międzyżebrowej, w linii łopatkowej na 11 żebrze i do kręgosłupa dochodzi na wysokości 12 kręgu pier­siowego. Śródpiersie (mediastinum) stanowi pośrodkowo położoną przestrzeń między obu workami opłucnej rozpiętą między kręgosłupem piersiowym a mostkiem. Śródpiersie składa się z jamy śródpiersiowej przedniej i tylnej ; granicę między nimi tworzy płaszczyzna czołowa biegnąca przez korzeń i więzadło płucne.