Reklama
A A A

SWIATŁOWSTRĘT

Znużenie oczu. Cechy. Swiatłowstręt może w tych przypadkach być cha­rakterystycznym objawem, a wielu pacjentów odczuwa ulgę przy noszeniu szkieł barwionych. Występuje to zwłaszcza u osób zmuszonych przy pracy do patrzenia z bliska, a cierpiących na nieskorygowane wady wzroku, zwłaszcza na nadwzroczność i astygmatyzm. Zapalenie spojówek. Cechy. Swiatłowstręt jest, jednym z objawów wspól­nych dla wszystkich rodzajów zapalenia spojówek. Nie występuje on stale we wszystkich postaciach zapalenia, lecz jest z reguły spotykany w pewnych okresach choroby w większości przypadków. Śródmiąższowe zapalenie rogówki. Cechy. Swiatłowstręt jest zwykle doleg­liwym objawem i jest silniej wyrażony u dzieci skrofulicznych, dotkniętych jednocześnie kiłą. Pryszczykowe zapalenie rogówki. Cechy. Często występuje silny swiatło­wstręt. Dziecko chowa głowę głęboko w poduszki, ażeby uniknąć światła — stwierdza się spastyczne zaciśnięcie powiek. Wrzód rogówki. Cechy. Swiatłowstręt należy do objawów niestałych, wy­stępuje tylko w niektórych przypadkach. Zapalenie tęczówki. Cechy. Stwierdza się swiatłowstręt o różnym nasileniu. W niektórych postaciach jest bardzo nieznaczny; w innych, zwłaszcza o ostrym i gwałtownym początku, bardzo nasilony. Zapalenie siatkówki. Cechy. Swiatłowstręt występuje tylko w części przy­padków. Nie bywa nigdy bardzo nasilony, chociaż na ogól używanie przy­ciemnionych szkieł przynosi ulgę. Odra (morbilli). Cechy. Swiatłowstręt jest jednym z początkowych obja­wów nieżytowych po zakażeniu, towarzyszą mu zwykle objawy zapalenia spojówek i katar. Nieżyt nosa (rhinitis acuta). Cechy. Swiatłowstręt jest jednym z objawów nieżytu. Grypa. Cechy. Często występuje swiatłowstręt. Migrena. Cechy. Może występować swiatłowstręt, czasem niezauważalny z powodu silnego bólu głowy, wysuwającego się na pierwszy plan. Gorączka sienna. Cechy. Często występuje swiatłowstręt z jednoczesnym bólem głowy o charakterze newralgii. Gruźlicze zapalenie opon mózgowych(meningitis basilaris). Cechy. W pierw­szym okresie choroby stwierdza się czasem zwiększoną wrażliwość na iwiatło. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Cechy. Zawsze stwierdza się silny swiatłowstręt. Jednocześnie występuje zwiększona wrażliwość na hałas. Histeria (neurosis, neurasthenia). Cechy. Swiatłowstręt należy do często spotykanych objawów, zwłaszcza w dawno ukształtowanych postaciach histe- rii. Może on osiągać takie natężenie, że pacjentka zmuszona jest używać ciemnych szkieł, czasem przykrywa głowę czarną suknią lub też żądałaby ją prowadzono, jak osobę niewidzącą. . Nagminne zapalenie mózgu (encephalitis epidemica). Cechy. Częściowe przymknięcie oczu jest w niektórych przypadkach spowodowane światło-wstrętem, a nie opadnięciem powieki. Zatrucie chininą. Cechy. Swiatłowstręt należy do częstych dolegliwości. Nerwoból nerwu trójdzielnego (tic douloureux). Cechy. W czasie napadów bólu często występuje swiatłowstręt. Mniej częste przyczyny. Zatrucie jodem; zatrucie bromem; przewlekłe za­trucie ołowiem; ropne zapalenie opon mózgowych; zapalenie gałki ocznej; jaskra; ślepota śnieżna; pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego; zapalenie naczyniówki; zapalenie ciałka rzęskowego; niedomykalność zastawek półksię-życowatych aorty; włośnica; dur plamisty; krztusiec; ospa wietrzna; ospa; swiatłowstręt zawodowy (palacze w hucie, spawacz pracujący w silnym świetle słonecznym, pracownicy gabinetu rentgenowskiego); ostre zapalenie mózgu,- kiłowe zapalenie opony twardej; guz mózgu; półpasiec oczny; niedo­krwistość; zaburzenia trawienia; zaparcie; symulacja; zapalenie twardówki; zapalenie współczulne oka; kurza ślepota; akromegalia; awitaminoza B2; awitaminoza A; poinfekcyjne zapalenie mózgu; bielactwo; ślepota na barwy; zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego; zapalenie jagodówki; krwotok pod­pajęczynówkowy; rozszerzenie źrenic; ciężki uraz głowy; skurcz akomodacji; ostre surowicze zapalenie opon mózgowych; denga; zespół Gradenigo; nad­czynność tarczycy; oczopląs górników; guz płata potylicznego; zapalenie szpiku kości klinowej; tętniaki w zatoce jamistej; wrodzona porfiria; zatru­cie gwajakolem lub atropiną; zatrucie jadem kiełbasianym; zatrucie dwu­siarczkiem węgla; zatrucie siarczanem dwumetylowym; bóle głowy spowo­dowane histaminą; leczenie apresoliną; iperyt; zatrucie stilbamidiną; choroba (anomalia) Chediaka-Higashiego.