Reklama
A A A

ZWĘŻENIE POLA WIDZENIA

Orientacyjnie pole widzenia można zbadać przy pomocy ręki. Pacjent stoi w odległości 60 cm przed badającym, tyłem zwrócony do światła. Przy za­słoniętym jednym oku pacjent okiem odkrytym patrzy na oko badającego, który zamyka swoje drugie oko. Następnie badający przesuwa swoją rękę z rozstawionymi palcami z różnych kierunków od obwodu do wewnątrz, w po­łowie odległości między badającym i badanym, a pacjent podaje, kiedy zau­waży palce. W ten sposób badający może porównać pole widzenia chorego ze swoim własnym. Dokładne badanie pola widzenia można wykonać na perymetrze. Przy koncentrycznym zwężeniu pola widzenia pacjent widzi tak jak przy patrzeniu przez rurę. Zapalenie nerwu wzrokowego (papillitis, neuritis retrobulbaris). Cechy. Zwykle stwierdza się obwodowe zwężenie pola widzenia, zwłaszcza dla barw. Zwężenie to może być koncentryczne lub nieregularne, towarzyszy mu po­większenie plamki ślepej, może wystąpić także niedowidzenie połowicze lub mroczki. Zanik nerwu wzrokowego. Cechy. Pole widzenia jest zwężone koncentrycz­nie lub też występują nieregularne albo wycinkowe ubytki w polu widzenia, najpierw dla barw, a następnie dla kształtów. Jednocześnie stwierdza się obni­żenie ostrości wzroku, zmniejszenie poczucia światła, czasami mroczki i śle­potę na barwy. Objawy te mają tendencję do postępowania i kończą się cał­kowitą ślepotą. Histeria. Cechy. Po napadzie drgawek może wystąpić obwodowe zwężenie pola widzenia, często z jednoczesnym połowiczym obniżeniem czucia, silniej zaznaczonym po stronie znieczulonej (zwykle po lewej). Towarzyszy mu zwężenie pola widzenia dla barw, najpierw dla barwy niebieskiej, najpóźniej dla czerwonej. Zapalenie siatkówki (retinitis). Cechy. Stwierdza się zmiany w polu widze­nia; może to być obwodowe zwężenie pola (zwłaszcza w barwnikowym zwy­rodnieniu siatkówki) lub mroczki (plamki ślepe). Towarzyszą temu inne zabu­rzenia widzenia, które nawet mogą być silniej wyrażone. Wysiękowe zapalenie naczyniówki (chorioiditis exsudativa). Cechy. W okresach późnych występuje obwodowe zwężenie pola widzenia i mroczki. Obniżenie ostrości wzroku; zniekształcenie obrazów; błyski świetlne, badanie wziernikowe (żółtawe ogniska w naczyniówce, męty w szklistce),' niekiedy także zmiany w siatkówce (chorioretinitis). Odwarstwienie siatkówki (ablatio retinae). Cechy. Występuje mniej lub bardziej całkowita utrata widzenia w części pola, odpowiadającej odwarstwie-niu, co powoduje powstanie ciemnej chmury przed okiem i ograniczenie pola widzenia, które można określić na perymetrze. Zwykle jest ono rozległe i naj­częściej umiejscowione w części górnej. Zniekształcenie obrazów i błyski świetlne; centralne widze­nie zachowane; badanie wziernikowe (szarawe pofałdowania siatkówki, na powierzchni których przebiegają wężykowate, ciemnoczerwone naczynia). Zmętnienie rogówki. Cechy. Ograniczenie pola widzenia w okolicy zajętej przez zmętnienie, jeśli znajduje się ono w części przedźrenicznej. Nawet nie­wielkie zmętnienia powodują znaczne upośledzenie widzenia na skutek roz­proszenia światła. Zatrucie alkoholem metylowym. Cechy. Z objawów ocznych stwierdza się znaczne obniżenie ostrości wzroku z obwodowym zwężeniem pola widzenia i bezwzględny mroczek środkowy. Często dochodzi do ślepoty. Zatrucie chininą. Cechy. Oprócz innych objawów zatrucia chininą stwier­dza się zwężenie pola widzenia, mniej lub bardziej całkowitą ślepotę, wyraźne zblednięcie tarczy nerwu wzrokowego, bardzo znaczne zwężenie naczyń siat­kówki i rozszerzone źrenice, co często powstaje nagle. Stwardnienie rozsiane (sclerosis disseminata). Cechy. Do wczesnych obja­wów może należeć upośledzenie widzenia, które występuje pod następują­cymi postaciami: niedowidzenie w obrębie całego pola widzenia z obwo­dowym zwężeniem; mroczek środkowy. W obu przypadkach może (ale nie zawsze) wystąpić zanik' nerwu wzrokowego, a zmiany mogą ograniczać się do jednego oka; w innych przypadkach stwierdza się niedowidzenie połowicze lub kwadrantowe. Jaskra (glaucoma). Cechy. Występuje postępujące zwężenie pola widzenia, zwłaszcza od strony nosowej, zwężenie pola widzenia dla barw, odpowia­dające zwężeniu dla kształtów. Mniej częste przyczyny. Akromegalia; ataksja móżdżkowa; zator gałązki tętnicy środkowej siatkówki; choroby psychiczne; nyctalopia; choroba Ray-nauda; pierwotnie przewlekły gościec; jamistość rdzenia; guz zakrętu kąto­wego (po stronie przeciwnej); tętniak tętnicy ocznej; stan niedotlenienia; symulacja; zamknięcie żyły środkowej siatkówki; zatrucie tlenem,- guz szy­szynki; wrodzona ślepota dzienna.